Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1968 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  กระแสที่รุนแรงของโลกดิจิตอล ทั้งการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ทั้งโลกสังคมออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คู่แข่งก็ปรับและใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆ
   

** การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศ เหนือความคาดหวังของลูกค้า **
22 พฤศจิกายน 2560
  ได้ไอเดียใหม่ในการสร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง แต่โดนใจลูกค้า เทคนิคการสร้าง KM อย่างง่ายๆ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในองค์กร และวิธีพัฒนาและสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจ
   

อบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง”
วันที่ 17 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560
  เชิญร่วมอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง” รุ่น 4 กับสุดยอดหลักสูตรอบรมคุณภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจเกษตร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
   

เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017) เพื่อ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017) เพื่อบรรลุ Lean Organization
   

Strategic Center จัดสัมมนา HROD Strategy 2018
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของทาง Strategic Center ประจำปี 2017 ที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ พลาดไม่ได้ โดยปีนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังมุมมอง
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขาย ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านลูกค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษาจากที่ต่างๆและฟังประสบการณ์ตรงจากนักขายมืออาชีพ
   

เทคนิคการวางระบบโครงสร้างเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 22-23 พฤศจิกายน
  การมีระบบการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่เหมาะสมกับองค์กร เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand และ Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
   

** อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 **
23 มกราคม 2561
  เรียนรู้และเข้าใจในเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับปี 2560
   

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
  7 New QC Tools จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักและวิธีการของเครื่องมือทั้ง 7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพและเ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์บริหาร CRM และ CEM เพื่อสร้างความภักดีในระยะยาว
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
  พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน รวมถึงเงื่อนไข และอุปสรรคทางการตลาดที่บั่นทอนธุรกิจมากขึ้นทุกที
   

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต 2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
   

การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560
  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับอารมณ์นำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
  เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
   

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ​(Effective of Training Road Map) รุ่นที่ 2
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
  ผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและขั้นตอนการทำแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
  "มาทำความเข้าใจ Business Model and Strategic Plan ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติ
   

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) รุ่นที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
  ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะและความมั่นใจในการนำเสนอและบุคลิกภาพที่ดี
   

การทำ Training Roadmap และ IDP ตาม JD ภาคปฏิบัติ
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  วันนี้หลายองค์กรต่างก็นําระบบ Competency มาใช้และก็ทำแผนการพัฒนาพนักงาน ระยะยาวหรือที่เรียกกันว่า Training and Development Roadmap ให้เป็นไปตาม Career Pathของพนักงานในแต่
   

การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP: Individual Development Plan)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
  • เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys