Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2068 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล
วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
  อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่างๆตลอดจนแนวคิดสำคัญของการวางแผนการตลาดดิจิตอล
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 14 (Risk Management)
20 ก.พ. - 10 มี.ค. 61
  ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนทางกิจกรรมนี้เองที่เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลั
   

การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับอารมณ์นำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561
  เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
  เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหาร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
  “เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันUpdateเครื่องมือใหม่ ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันให้เท่าทันการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าด้วยวิถีการสื่อสารสมัยใหม่
   

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
  จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
   

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Manage
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  องค์กรที่ไม่ได้วางแผนกำลังคนมักจะประสบปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็น "ต้นทุนพนักงาน" ที่เพิ่มขึ้น "งานล้นคน" หรือ "คนล้นงาน" ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
   

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ​(Effective of Training Road Map) รุ่นที่ 2
วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561
  ผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพ
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
  เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   

** สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (รุ่น 2) **
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
  เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลขานุการยุคใหม่ต้องมีความรู้ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง
   

การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
  “ เรียนรู้การสมดุลอุปสงค์และอุปทานด้วยแผนการขายและแผนปฏิบัติการ ”
   

การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
  การเรียนรู้ในบทสนทนาโทรศัพท์แบบมืออาชีพจะทำได้อย่างไร หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
   

Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ ความท้าทาย และการบริหารเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง HR แบบใหม่
   

ผู้นำยุคใหม่กับการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
  องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของนักบริหารงานในองค์กรมืออาชีพ
   

หลักสูตร Getting and Transforming Data with Power Query
วันอังคารที่ 24-25 เมษายน 2561
  Power Query เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Blue Ocean Shift and Innovation Strategy
วันพุธที่ 21 มี.ค. 2561
  หลักสูตรใหม่ที่ผู้บริหารด้านกลยุทธ์ทุกคนไม่ควรพลาด! ยกระดับทะเลสีครามสำหรับธุรกิจคุณ
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys