Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1904 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
  เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ
   

หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34
4 - 18 พ.ย. 2560
  ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
   

หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่"
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
  การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดี
   

การสร้าง Info graphic ด้วย Adobe Photoshop
27-28 กันยายน 2560
  Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดียต่างๆมากมาย
   

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning:APQP)
วัันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
  1. เพื่อลดการตีความสับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่อง"การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร Customer Journey Map
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
  เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการออกแบบธุรกิจ
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
  แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 30 (Marketting Strategy)
7 - 25 พฤศจิกายน 2560
  การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ย่อมต้องพึ่งพาแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์
   

เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
  กิจกรรมที่สูญเปล่าก่อให้เกิดต้นทุนแฝงหรือไม่จำเป็นสูง ผลผลิต และกำไรต่อหน่วยต่ำ ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความอยู่รอดขององค์กร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
  เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
   

เจาะลึกโอกาสสินค้าไทย ในตลาดกัมพูชา (กลุ่ม SME และ OTOP)
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
  ช่วงที่ 1 : ปรับมุมมอง รู้จักพื้นบ้านอย่างกัมพูชา (มุมมองคนพื้นที่) ช่วงที่ 2 : สินค้าเป้าหมายและโอกาสของการส่งออก (มุมมองของการค้า)
   

Angular4 + Firebase (สอนแบบ Online)
10–12, 17–19 ตุลาคม 2560
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดความรู้ในสาย IT ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
   

นักพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)
13-14 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรของทุกท่านที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมหลักสูตร โมเดลด้านการจัดการ การจัดการธุรกิจ
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560
  เห็นภาพรวมของแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เปิดมุมมองและวิธีคิดของการบริหารจัดการยุคใหม่ เรียนรู้โมเดลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานแบบคล่องตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
  เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร? จะรักษา balance ในการทำงานของทีม
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 12 (Risk Management)
3 - 21 ต.ค. 2560
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560
  เรียนรู้หลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบการให้ผลตอบแทน การใช้หลักวิธีการประเมินค่างาน ในการกำหนดผลตอบแทนพนักงานให้เหมาะสมตลอดจนการออกแบบ
   

การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
  หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน แนวคิด และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ในการควบคุมและจัดการอารมณ์อย่างมืออาชีพ
   

“การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” (Individual Development Plan- IDP)
วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560
  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจะทำให้ทราบถึงจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรทำให้ทราบแนวทางการพัฒนาบุคลากรต่อไป
   

** เทคนิคการตรวจนับสต๊อคสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ **
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
  เข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการตรวจนับสินค้าที่มีความเป็นสากล รวมทั้ง ค้นพบถึงสาเหตุของความผิดพลาดในการตรวจนับสต๊อคและแนวทางการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys