Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
 
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น
จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น 
อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ
ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา การใช้ชีวิต และการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน 
หัวข้อฝึกอบรมนี้จึงมุ่งเน้นการสื่อความ ให้เกิดความเข้าใจในงานขายสำหรับลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักสำคัญ


1 ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสารเพื่องานขาย
2 ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสารเพื่องานขาย สำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3 วิธีการเปิด ปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ
4 การตอบข้อซักถาม ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการขาย
5 การวางแผนการขาย และการประเมินผลงานขาย ของตัวผลิตภัณฑ์ และพนักงานขาย
6 ความรู้ความเข้าใจ ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
7 เทคนิคการสื่อความเพื่อเกิดความประทับใจในขายสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
8 พฤติกรรมลูกค้าต่างประเทศ เพื่องานบริการงานขาย ทั้งลูกค้าจากโซนตะวันออกและตะวันตก
9 ตัวอย่าง บทวิเคราะห์ การนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ สำหรับการขาย สำหรับลูกค้าต่างประเทศ


อาจารย์ชญตว์  พรภัทรกานค์

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=9196

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 1141 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys