Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก 
        
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร
1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
    · ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
    · ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
    · ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน
2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
    · ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
    · ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
    · Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
    · Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
    · Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
    · Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
    · วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต
4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)
    · Process capacity
    · Machine downtime-uptime
    · การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
    · วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต
5. Material Requirement Planning (MRP)
    · Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
    · Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
    · Material requirement planning (MRP)
    · Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
    · Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ
6. Machine requirement planning
    · การวางแผนเครื่องจักร machine loading
    · การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning
7. Manpower planning
    · Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
    · Skill matrix ตารางฝีมือ
8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
    · แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers
    · ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
    · Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
    · TAKT time planning (Just-in-time planning)
    · Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
    · Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง
9. การควบคุมการผลิต
    · รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
    · ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
    · รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน
    · การปรับกำลังการผลิต
10. Supply chain management and supplier planning
    · Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
    · Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
    · Demand planning การวางแผนความต้องการ
    · Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
    · สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain
11 Enterprise Resource Planning (ERP)
    · Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
    · Machine management การบริหารเครื่องจักร
    · Material management การบริหารวัตถุดิบ
    · Production planning

อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์

The Palazzo Bangkok Hotel

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147510233&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509  Fax.: 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 895 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys