Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ด้วย VBA MS Access 2016
 
คำแนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล MS Access โดยใช้ Visual Basic for Application (VBA) ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ Structure Programming, Object-Based Programming , รู้จักกับตัวแปร (Variable),ค่าคงที่ (Constant)
และ ยังเรียนรู้ภาษา SQL ระดับต้น ได้แก่ Insert, Update , Delete เพื่อใช้ร่วมกับ Object Docmd ควบคุมการทำงานของข้อมูลได้
อีกทั้งการทดสอบโปรแกรมดีบัก (Debug) และ การ Deploy Application ที่พัฒนา

วัตถุประสงค์
1.สามารถสร้างโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลได้
2.สามารถใช้ Visual Basic for Application (VBA) ในการพัฒนาโปรแกรมได้ บน Microsoft Access 2013 ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1.ผู้ที่เคยผ่านการใช้งาน MS Access มาแล้ว มีพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
2.ผู้ที่ต้องการพัฒนา Microsoft Access ในลักษณะ Application โดยไม่ต้องพึ่ง Wizard หรือ Macro ที่มีขีดจำกัด เพื่อพัฒนาการทำงานกับ Form ในระดับสูงขึ้น


หัวข้อการฝึกอบรม
1.ตัวอย่างงาน/กรณีศึกษา ของระบบงาน ที่พัฒนาโดย VBA Access
2.เมื่อใดจึงพัฒนาด้วย Macro และเมื่อใดจึงพัฒนาด้วย VBA Access
3.การใช้งาน Macro  (Review)
- Macro คือ อะไร
- การสร้าง Macro และการเรียกใช้งาน
- การแปลง Macro ให้เป็น Module / โค้ด Visual Basic
4.Visual Basic for Application (VBA)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VBA
- Access Objects และ การอ้างถึง Objects
- โครงสร้างทางภาษาของ Visual Basic for Application
  =>Object, Property, Method และ Event
  =>ตัวแปรและค่าคงที่ (Variables/Constant)
  =>Operator
  =>การเขียนโปรแกรมอย่างมีเงื่อนไข
    1)IF…THEN…END IF
    2)SELECT…CASE
  =>การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ
    1)FOR…NEXT
    2)DO WHILE…LOOP
    3)DO UNTIL…LOOP
  =>การสร้าง Sub Procedure และการเรียกใช้
  =>การสร้าง Function และการเรียกใช้
- Built-In Functions
  =>ฟังก์ชั่นการทำงานกับตัวอักษร เช่นการสร้างเลขที่เอกสาร รหัสสินค้า เป็นต้น
  =>ฟังก์ชั่นการทำงานกับวันที่และเวลา
  =>ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ต่าง ๆ
- ภาษา SQL เบื้องต้น เพื่อการพัฒนา Application ด้วย Microsoft Access
  =>SELECT
  =>INSERT
  =>UPDATE
  =>DELETE
5.การทำงานกับ Form และ Report
- Control ,หน้าที่ Control และการตั้งชื่อ
- Objects และ Property
- DoCmd Objects และ Method
  =>Event ของ Form
  =>Open และ Load Events
  =>Unload และ Close Events
  =>Current Event
- Event ของ Control บน Form
  =>Click และ DbClick Events
  =>BeforeUpdate และ AfterUpdate Events
  =>GotFocus และ LostFocus Events
- Event ของ Report
  =>Open และ Close Events
  =>Page Event
6.การทดสอบ และการดีบักโปรแกรม
- การทดสอบระบบ (Testing)
- การดีบัก (Debug) โปรแกรม
7.การ Deploy Application และการควบคุมเวอร์ชั่น
8.Case Study (จากผู้เข้าอบรม)

วิทยากรถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันพุธ ถึง ศุกร์ ที่ 09-11 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

8,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/access-vba-training-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 1161 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys