Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หัวหน้างานยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
 
ทักษะเรื่องการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) เป็นความสามารถ (Competency) หลักหัวข้อหนึ่ง ที่จะทำให้การบริหารจัดการของพนักงานระดับ    Key Man หรือ ระดับหัวหน้างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการปฏิบัติงานจะต้องเผชิญกับปัญหา และสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีเกิดขึ้นในหน่วยงาน และหลีกเลี่ยงไม่ได้  ปัญหาบางเรื่องควบคุมไม่ให้เกิดได้ ในขณะที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้ ดังนั้นทุกการตัดสินใจของหัวหน้างาน ย่อมส่งผลกระทบการผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแผนก/ ฝ่ายและส่งผลกระทบกับผลประกอบการในระยะยาวอีกด้วย  

แต่หากหัวหน้างาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการคิดที่เป็นระบบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุม รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก คงจะเป็นกระบวนการที่จะลดความสูญเสีย อันจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจได้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวคิด และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์
1.ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงสาเหตุหรือที่มาของปัญหาต่างๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขได้
อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายและขจัดอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำกับดูแลบุคคลในสังกัดและงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา ปราศจากภาวะกดดันที่จะมากระทบต่อความเป็นอยู่หรือการทำงานของสมาชิกในหน่วยงาน
4.เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนบทบาทเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ทำงานเชิงรุกมากขึ้น และกล้าที่จะเผชิญกับ “การแก้ปัญหาและตัดสินใจ” อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
•ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับ "การแก้ปัญหาและตัดสินใจ" มากขึ้น สามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของฝ่ายบริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน
•ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "การแก้ปัญหาและตัดสินใจ" ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้วุฒิภาวะความเป็นหัวหน้าในส่วนของการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
•ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ และประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้มุมมองโลกทัศน์ในการบริหารงานและบุคคลกว้างไกลขึ้น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา 09.00 น – 12.00 น
-การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
-เปลี่ยนความคิด...ก้าวข้ามอุปสรรค
-การสร้างมุมมองเชิงบวกกับปัญหา
-ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
-ความหมายและแนวคิดของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
Workshop : แก้ไขปัญหาด้วยพื้นฐานจากความคิดเชิงบวก
-การพัฒนาตัวเองสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
-การจัดระบบความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
-ความหมายและแนวคิดจากพลังของความคิดที่เป็นระบบ
-กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
-ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
Workshop : การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยผังความคิด 

เวลา 13.00 น – 16.00 น
-การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
-วงจรพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อการป้องกันปัญหา
-ปัจจัยของการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ
-กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
oการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic thinking) ด้วย Concept Thinking
oการระดมสมอง (Brain storming)  
oWhy Why Analysis 
oCAP-DO
Workshop : ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ MRT, BTS ในเขตกรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561, 09:00 น. - 16:00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 1767 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys