Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 
      การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า แต่มีบางองค์กรยังประสบกับปัญหาความไม่เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้องค์กรต้องเกิดความสูญเสียและความเสียหาย อย่างเช่น   สินค้าไม่ได้ขนาด ไม่ตรงสเปค สภาพไม่สมบูรณ์ สินค้าไม่ครบ พนักงานที่ปฏิบัติไม่มีทักษะ  และความรู้ความชำนาญ หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่  หลักสูตร   “ การตรวจรับ – ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์อย่างไร...ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”  จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานผู้ปฎิบัติงานภายในองค์กรของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจถึงระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ อย่างถูกวิธี รวมถึงยังช่วยพัฒนาทักษะ มีความละเอียดรอบครอบ และตะหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพและองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนด


     ความหมาย และความสำคัญของผู้ตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ที่มีต่อองค์กร
     การวางแผนด้าน การตรวจรับ / การตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์
     กระบวนการและกิจกรรมในการรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์
     วงจรการปฏิบัติงานด้านรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์
     เอกสารในการตรวจรับ-จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์
     วิธีการตรวจรับ-จ่ายและวัสดุภัณฑ์
     การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์
     การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ –จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
     หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเวลาและนอกเวลา
     เทคนิคการปฏิบัติงานคนเดียวและเป็นทีม
     การปรับทัศนะคติในการปฏิบัติงานด้านตรวจรับ- จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์
     จิตสำนึกในการทำงานให้มีคุณภาพ  ละเอียดรอบครอบ มีระเบียบวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
     ปัญหาในการตรวจรับ – จ่ายสินค้าและวัสดุภัณฑ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเกิดขึ้น
     การปฏิบัติงานภายใต้กรอบของระบบ ISO  และ KPI


อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4772

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 1730 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys