Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
 
ที่มาและเหตุผล    การเปลี่ยนแปลงขององค์กรจากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุค หรือการเปลี่ยนแปลงพนักงาน/ผู้บริหารจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งล้วนมีผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กรผ่านยุคสมัยอย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวต่อไปอย่างผู้ชนะ จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมเป็นแกนหลัก
 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ วางแผนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้
                  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกและพัฒนาตัวแทนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้
                  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลักดัน บริหารและรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสู่เป้าหมายได้


      การกำหนดแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
      ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแบบและคนแต่ละรุ่น
      แรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และการกำหนด/พัฒนา Change agent
      การเพิ่มจิตสำนึกรับผิดชอบให้บุคลากร (Accountability) 
      การใช้ตัวคูณจิตวิทยาเพื่อเสริมการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
      การปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกอย่างยั่งยืน
      การพัฒนาภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง
      การบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์/เป้าหมาย(MBO)
      การบริหารแบบคิดเชิงระบบ (Systems thinking management)


อาจารย์กมลภัทร  บุญค้ำ 

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4762

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  093-1194706
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 1391 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys