Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
 
         ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงวิธีการทำงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก    และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้การการปรับปรุงการทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งบางองค์กรยังประสบกับปัญหาในเรื่องของปฏิบัติงานของพนักงานที่ยังไม่ปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติไม่เข้าใจถึงหลักการทำงานที่ทำ และเข้าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง พนักงานมีอคติต่องานที่ทำ มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในทีมภายในองค์กร หรือภายในแผนก หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้หลักสูตร  “ เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน...ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญขององค์กร และทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้ ในสภาวะการปัจจุบันหากองค์กรไหนที่ไม่มีการปรับปรุงวิธีการทำงานทีดีพอและต่อเนื่อง ก็จะทำให้องค์นั้นประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้านและหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันทีก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนยากต่อการแก้ไขได้ ซึ่งก็อาจส่งผลทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือไม่สามารถแข่งขันกับคู่ค้าได้ แต่หากองค์กรไหนที่มีความพร้อมก็จะทำให้องค์นั้นยืนหยัดและดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง และยาวนาน


ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงาน
ทัศนคติต่อการปรับปรุงการทำงาน
คุณสมบัติของคนที่พร้อมในการปรับปรุงการทำงาน... พนักงาน และ หัวหน้า     
ความหมายและความรับผิดชอบต่องาน
ประเภทของงานที่รับผิดชอบ
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
หลักการปรับปรุงวิธีกระบวนการทำงาน
ปัจจัยทีทำให้การปรับปรุงการทำงานประสบความสำเร็จ
แนวทางและ เทคนิคในการปรับปรุงงาน และการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงวิธีการทำงานด้วย PDCA
การนำ KPI มาใช้และปฏิบัติตาม เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
หลักในการเรียนรู้และการยอมรับเพื่อการปรับปรุงงาน
การนำแนวทางการปรับปรุงงานสู่การปฏิบัติ
ปัญหาเมื่อนำการปรับปรุงงานมาใช้ และแนวทางในการแก้ไข .... การใช้เวลา , การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม


คุณชาญณรงค์ ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4760

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 5405 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys