Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการจัดระบบความคิดเพื่อสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ รุ่นที่ 4
 
ทักษะเรื่องการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) เป็น ความสามารถ (Competency) หลักหัวข้อหนึ่ง ที่จะทำให้การบริหารจัดการของพนักงานระดับ Key Man หรือ ระดับหัวหน้างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการปฏิบัติงานจะต้องเผชิญ กับปัญหา และสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะมีเกิดขึ้นในหน่วยงาน และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาบางเรื่องควบคุมไม่ให้เกิดได้ ในขณะที่บางเรื่องควบคุมไม่ได้ ดังนั้นทุกการตัดสินใจของหัวหน้างาน ย่อมส่งผลกระทบการผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ แผนก/ ฝ่ายและส่งผลกระทบกับผลประกอบการในระยะยาวอีกด้วย แต่หากหัวหน้างาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการคิดที่เป็นระบบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา นำเสนอ วิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุม รวมถึงสามารถวางแผนเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีก คงจะเป็นกระบวนการที่จะลดความสูญเสีย อันจะเกิดขึ้นจาก การตัดสินใจได้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับหัวหน้างานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน แนวคิด และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับปัญหานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ

>ความสำคัญ ความหมาย ทฤษฎีของการคิด
>บทบาทการเป็นผู้นำด้านการคิดและการแก้ไขปัญหา
>การจัดเรียงเรียบเรียงความคิดให้หมวดหมู่ด้วย Concept thinking 
>การพัฒนาศักยภาพด้านตรรกะ (Logical) และ จินตนาการ (Imagine) 
>แนวคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์และการเสริมสร้างพลังแห่งความคิด
>เรียนรู้หลักการในการจัดการกับปัญหา/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
>เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพนำมาวิเคราะห์ปัญหาในการบริหาร
1. 5Whay
2. 7ME Vs C-E Diagram 
3. PDCA Vs CAP-Do
Workshop  วิเคราะห์ปัญหาอย่างมืออาชีพ
>เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ MRT, BTS ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561, 09.00 น. - 16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 1052 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys