Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
 
ในยุคปัจจุบัน มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ข้อมูลต่างๆ ถูกสื่อสารออกไปทั้งภายใน ภายนอก ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูป  แบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประสานงานของผู้ส่ง โดยการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลภายนอกองค์กรอย่าง เช่น ลูกค้า เป็นต้น ย่อมจะต้องใช้ความเข้าใจในรูปแบบของการสื่อสารและพฤติกรรมต่างๆ ของผู้รับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการสื่อสารของคนในแต่ละยุคสมัย(Generation) หากผู้ส่งข้อมูลเข้าใจในกระบวนการ รูปแบบ พฤติกรรมการรับข้อมูลของผู้รับ ผู้ส่งหรือผู้สื่อสารย่อมจะประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารเรื่องนั้นๆ ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น การสื่อสารจึงถือเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นในประสานงานและในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามความคาดหวังขององค์กร และการมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะมีผลทำให้พนักงานสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์กรได้ไม่ยาก
ฉะนั้น ในการที่จัดฝึกอบรมในหัวข้อนี้ จึงจะสามารถสร้างเสริมทักษะด้านการสื่อสารให้กับพนักงาน และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารหรือประสานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Baby Boomer, กลุ่ม Gen X, กลุ่ม Gen Y ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

วัตถุประสงค์:
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ลูกค้า และการเข้าสังคม 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเข้าใจบทบาทในการเป็นนักสื่อสารที่ดี
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมการรับข้อมูลของกลุ่มผู้รับในแต่ละยุค (Generation) และสามารถโน้มน้าวเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและประสานงาน, สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็

หัวข้อการสัมมนา:
- บทสรุปของหลักการ, แนวคิดและทฤษฎี, ความสำคัญ, ความจำเป็น, เป้าหมาย, ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและ
- ประสานงานที่ผลต่อองค์กร 
- การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
- บทบาทของการเป็นนักสื่อสารและประสานงานที่ดี
- เทคนิคในการสื่อสารและการประสานงาน 
- การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ในการสื่อสารและประสางาน ด้วยหลักการ Concept Thinking
- เรียนรู้และทำความเข้าใจ พฤติกรรมการสื่อสาร การ
- ประสานงาน และการผสมผสานกลุ่มคนหลากหลายยุคสมัย (Mix Generation)
- เทคนิคการพัฒนาตัวเองสู่ “การเป็นนักสื่อสารและประสานงานมืออาชีพ”

อาจารย์ สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, และวิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน

แนวทางการบรรยาย ​: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561, 09.00 น. - 16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 1756 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys