Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
 
            ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญระบบพี่เลี้ยง ยังเป็นระบบที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 


เนื้อหาหลักสูตร
1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบพี่เลี้ยง  ... ใช้ระบบพี่เลี้ยงพนักงานอย่างไรถึงจะได้พนักงานที่เก่ง
2. ความเชื่อมโยงระหว่างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) - การสอนงาน (Coaching) - การให้คำปรึกษา (Counseling)
3. บทบาทหน้าที่และสมรรถนะที่จำเป็นของ “พี่เลี้ยง”
     ขอบเขตความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง                บทบาทหน้าที่ ... ภาคปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการดำเนินงานระบบพี่เลี้ยงภายในองค์การ
5. เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี
     กลวิธีสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และเชื่อใจ ของพี่เลี้ยงสู่พนักงาน       บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็น “พี่เลี้ยง”
     ติดอาวุธความพร้อมให้พี่เลี้ยง ... 3 พร้อม         เทคนิคจิตวิทยาสำหรับ “พี่เลี้ยง”
     หลักสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง           ข้อพึงปฏิบัติของพี่เลี้ยง : Do and Don’t ในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสอน / พัฒนาพนักงาน
      วิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริม / พัฒนาพนักงาน         สร้างความเข้าใจและกำลังใจในการสอนงาน / แนะนำ สำหรับพี่เลี้ยง
      การประเมินผลภารกิจพี่เลี้ยง         แผนการติดตามภารกิจพี่เลี้ยง

วิธีการอบรม 
-    บรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมแสดงความเห็นและโต้ตอบปัญหาต่างๆ  
-   กิจกรรม Workshop


เปรมฤดี ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4694

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 1850 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys