Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
 
 
วัตถุประสงค์
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP
2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP
3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน


1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร
2. ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP
3. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
4. การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำ IDP
5. ลักษณะที่ดีของ IDP
 6. ขั้นตอนการจัดทำ IDP
          การประเมินความสามารถของพนักงาน
          การประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงานเพื่อกำหนดแผน IDP
          การสรุปแผนและการนำไปปฏิบัติ
          การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP
7. วิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น (คาดว่าจะเป็น) ปัญหาในการจัดทำแผน IDP   และแนวทางการป้องกัน – แก้ไข


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR (ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี)

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4740

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 3468 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys