Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
 
     ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก    การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่รวมกันเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์  
     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการนำองค์กรสู่เป้าหมายในระยะยาว
    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือและหลักคิดด้านการคิดเชิงกลยุทธ์เนื้อหาหลักสูตร
      เข้าใจความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ กับพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ฯลฯ
      ปรัชญาการคิดแบบองค์รวม (Holistic approach) กับการบริหารเชิงกลยุทธ์
      การคิดเชิงกลยุทธ์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
      การสร้างทัศนภาพ (Scenario generation)
      การสร้างโมเดลความคิด (Mental model)
      การพัฒนา Core competency ขององค์กร
      สถานการณ์เปลี่ยนแปลง-กลยุทธ์พลิกแพลง
      คิดเชิงกลยุทธ์จากการคิดนอกกรอบสู่การปิดกรอบ
      การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนคู่ขนาน
      ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่พบบ่อยๆ
      กรณีศึกษาความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ขององค์กรชั้นนำ

รายละเอียดกิจกรรม  
อบรมด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และเครื่องมือ แล้วนำเสนอด้วยกรณีศึกษาความสำเร็จด้านกลยุทธ์ขององค์กรในระดับนานาชาติ


อาจารย์กมลภัทร  บุญค้ำ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4749

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 3369 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys