Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอัตรายอย่างถูกวิธี
 
         ปัจจุบันมีการนำสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก  แต่การนำสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ หรือจัดเก็บจำเป็นต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐได้มีการควบคุมทั้งการบวนการนำเข้า การจัดเก็บ และการผลิต เพื่อมิให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ปฏิบัติงาน ประชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์หรือสถานประกอบการที่เป็นผู้ครอบครองสารเคมีและวัตถุอันตรายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และหลักสูตร “การจัดเก็บรักษาสาเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี” จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรหรือสถานประกอบการของท่านมีการรักษาและจัดเก็บอย่างถูกวิธี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้  และยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการของท่าน หากบุคคลากรของท่านมีความรู้และความเข้าใจ ซึ่งก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับและความชื่อถือและส่งผลให้องค์กรของท่านได้เปรียบในเชิงรุก และประสบความสำเร็จ


กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
ความหมายและคำจำกัดความของการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
คุณลักษณะของสารเคมีและวัตถุอันตราย
วิธีและการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 วิธีการจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ       
 ผนังอาคารและกำแพงกันไฟ     
 พื้น
 ประตูและทางออกฉุกเฉิน           
 หลังคา                                
 ระบบปรับอากาศ
 ระบบไฟฟ้า แสดงสว่างฉุกเฉิน และอุปกรณ์ไฟฟ้า                          
 การป้องกันฟ้าผ่า
 ระบบกักเก็บน้ำเตือนภัย             
 การระงับอัคคีภัย                     
 การระงับอัคคีภัยที่ผ่านการดับเพลิง
ประเภทสินค้าอันตรายที่กำหนดโดย ADR
มาตรการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
     การจัดการด้านสุขศาสตร์                               การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                   เครื่องหมายความปลอดภัย
     เส้นทางจราจร และบริเวณรับส่งสินค้า               การเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย
     มาตรการการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย   การกำจัดของเสีย
     การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
     โปรแกรมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย   คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงาน
     การฝึกอบรม                                              มาตรการป้องกันอื่นๆ
สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นอันตรายระบบ GHS และ UN และป้าย
ข้อกำหนดพิเศษ และการจัดเก็บนอกอาคาร
อันตรายจากสารถเคมีและวัตถุอันตราย


คุณนนทพัฒน์  โพธี

โรงแรม my hotel CMYK

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4767

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 5451 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys