Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร ยุทธวิธีแนวทางการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
 
   คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า    หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้าเนื้อหาหลักสูตร รับสินค้า
     1 การเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า   :   กำลังคน    เครื่องมือที่ใช้     เอกสาร
     2 การจัดเตรียมเอกสารในการรับสินค้า   :    Po     Invoice    ใบตรวจรับ    ใบแจ้งรับ     
     3 การจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้า           4 การตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า และการจัดพิมพ์บาร์โค๊ต
     5 วิธีและขั้นตอนในการรับ และการตรวจเช็คสินค้า : การรับสินค้าแบบไม่ครับตามจำนวน  การตรวจรับแบบ100%
                                                                     การรับแบบสุ่มเช็ค    การรับสินค้าขายฝาก
การจัดเก็บสินค้า
     1 การตรวจรับสินค้าก่อนจัดเก็บ      2 การนำสินค้าเก็บในพื้นที่บนชั้นสินค้า    3 การเก็บสินค้ากรณีปกติ / สินค้าขายฝาก/สินค้าเคลม 
     4 การจัดเก็บแบบ FIFO/ FEFO /LIFO และการกำหนดเพื่อการใช้งานจริง  / ตามกลุ่มสินค้า   /แบบ Fix Location
       แบบไม่ Fix location  / แบบลักษณะของสินค้า
     5 การบันทึก BIN CARD /  Computer        6 การโอนย้ายสินค้า      7 การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ
การจ่ายสินค้า
     1 ขั้นตอนการจ่ายสินค้า       2 การเตรียมสินค้าเพื่อจ่าย        3 การจ่ายแบบ  FIFO/ FEFO /LIFO
     4 การนำสินค้าออกจากพื้นที่การจัดเก็บ     5 บิลขาย /ใบเบิก /ใบยืม       6 การบันทึกตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER
     7 การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ      8 การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ(ต้องการสินค้าเร่งด่วน)
ขั้นตอนและเทคนิคการทำ cycle count 
การกำหนด Location พื้นที่การจัดเก็บให้ตรงกับการใช้งาน
การรับคืนสินค้า และการส่งมอบสินค้า :   1 สินค้าผ่านการใช้งานแล้ว     2 เพื่อการตรวจสอบสินค้า     3 เพื่อเคลม
การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท :   1 สินค้าเคลม    2 สินค้าที่เคลมแล้วลูกค้าไม่รับสินค้าคืน   3 รอซ่อม    4 สินค้าไม่สมบูรณ์
การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว - เครื่องไหวช้า
ขั้นตอน และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง     
     1 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       2 การวางแผนและกำหนดทีมในการตรวจนับสินค้า
     3 การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า      4 การกำหนดวันหยุดในการตรวจนับสินค้า    5 ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  :  การรับ   การจัดเก็บ     การจ่าย    การตรวจนับ 
KPI  กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน
การปรับปรุงการทำงานด้วย PDCA


ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4766

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com
www.trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 4276 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys