Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึก..ทุกประเภทการจ้าง
 
ปัญหาการว่าจ้างและการทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นปัญหาที่มีการฟ้องศาลแรงงานกลางมากพอสมควรแต่ไม่สำคัญ เท่ากับผู้ถูกฟ้องคือฝ่ายนายจ้าง ทั้งๆ ที่เป็นผู้จัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่าแพ้คดีอย่างน่าเสียดาย ซึ่งปกติแล้ว ฝ่ายร่างสัญญา หรือฝ่ายจัดทำสัญญา จะเป็นฝ่ายได้เปรียบเกือบเสมอ เพราะต้องการสิ่งใดเป็นเครื่องผูกมัดลูกจ้าง ก็สามารถเขียนเป็น เงื่อนไขผูกพันเอาไว้ก่อนได้ คือ เขียนเอาเปรียบลูกจ้างไว้ก่อน เมื่อลูกจ้างจำใจต้องยอมเพราะอยากได้งานทำ หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ตามเมื่อได้ลงนามในฐานะของคู่สัญญาแล้ว เงื่อนไขตามข้อสัญญา ก็จผูกมัดลูกจ้างให้เป็นไปตามสาระแห่งสัญญา

  มีเรื่องแปลกแต่จริงมากมายหลายร้อยคดี ที่ศาลฎีกาตัดสินให้นายจ้างแพ้คดีในเรื่องเกี่ยวกับการว่าจ้างและ การทำสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ ก็เพราะเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหาและจ้างงานฝ่ายบัญชีและการเงินหรือผู้บริหารกิจการ ต่างๆก็ตามทำให้การสั่งการ หรือการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เกิดข้อผิดพลาด ไม่รัดกุมไม่เข้าที่ไม่เข้าท่า นายจ้าง เสียหายขาดสิทธิทางการบริหารและบางครั้งเป็นการผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจและรู้หลักการทำสัญญาจ้าง
2. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจตามอย่างมากมาย และองค์กรของท่านไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน


หัวข้อการอบรม

1. การทำสัญญาจ้างแรงงาน คือ อะไร
- ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน
- สัญญาจ้างแรงงานควรทำเป็นหนังสือหรือไม่ ทำด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือ เพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไร และอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง
- การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
(ค่าตกใจ) จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย
- ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง
- ตัวอย่างพอสังเขปของการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่รัดกุม
- ปัญหาที่มักพบที่เกิดจากการทำสัญญาไม่ถูกต้องรัดกุมเป็นอย่างไร กรณีศึกษาจากตัวอย่างสัญญาที่ดี
2. การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร หากจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะทำได้หรือไม่เพียงใด
- ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน
- ผลดีของการทำสัญญาจ้างตามผลงาน
- สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามผลงานแตกต่างจากลูกจ้างประเภทอื่นอย่างไร
3. การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตายตัว เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นอย่างไร
- การทำสัญญาจ้างแบบงานโครงการ และลักษณะงานที่ทำได้
- การทำสัญญาจ้างแบบครั้งคราว และงานจร เป็นอย่างไร
- การทำสัญญาจ้างแบบตามฤดูกาลมีข้อจำกัดหรือไม่ จ้างนอกฤดูกาลได้เพียงใด งานโรงแรมในช่วง High season จะจ้างได้หรือไม่
- กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนดประเมินผลงาน (ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ/ผลงานไม่ดี ไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด
- สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา
4. การทำสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง
- ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร
- ประเด็นปัญหาข้อพึงระวังและความรับผิดในการทำสัญญาแบบเหมาค่าแรง และเหมาช่วง


5. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้างใหม่
- การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่ ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร
- การโอนโดยกิจการของนายจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่

6. การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา
กรณีบอกกล่าวล่วงหน้า/กรณีเลิกจ้าง
- การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่นระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ
- หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการการอย่างไร
- การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายที่นายจ้างควรรู้
- หนังสือเลิกจ้างงานต้องระบุเหตุผลตาม มาตรา 119 วรรคท้าย ด้วยหรือไม่อย่างไร (การออกใบผ่านงานที่ถูกกฎหมาย)

7. การจัดทำสัญญาค้ำประกันการทำงาน
- หลักในการจัดทำสัญญาค้ำประกัน ด้วยทรัพย์ ด้วยบุคคล
- ตัวอย่างของสัญญาค้ำประกันที่ดี
- ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทำสัญญาค้ำประกันและวิธีการแก้ไข
8. คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1
9. สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12
10. ท่านถาม อาจารย์ตอบ


อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์
 ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD. 
 กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน 
 ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน 
 อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง 
 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม 
 กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย 

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560, 09.00-16.00 น.

4,000 บาท (รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างตลอดการสัมมนา) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

สอบถามและสำรองที่นั่ง ฝ่ายอบรม 02-1753330 , 086-6183752
email: ptstraining3@gmail.com , aranya.chaidejsuriya@gmail.com
วิธีการชำระเงิน

         เช็คสั่งจ่าย Professional Training Solution

         โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238  (กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนข้ามจังหวัด) 


ผู้เข้าชม : 1830 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys