Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
 
สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร  เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี

วัตถุประสงค์ 1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง
2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
3. ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ และให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน , กับหัวหน้าและลูกน้อง 


สื่อสาร  สร้างสรรค์  เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การสื่อสารในองค์กรธุรกิจ  “การสื่อสารมิใช่เพียง  การส่งสาร”
   * จุดมุ่งหมายและเทคนิคของการสื่อสาร 
การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในทีม
ทิศทางและช่องทางการสื่อสารในองค์กรธุรกิจที่เหมาะสม
การส่งข่าวสาร
   * การนำเสนอและการพูดเพื่อขายความคิด
                     •  การสร้างความกล้าและเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ
                     •  การเตรียมการ - สร้างเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ 
    * การเขียน   “เขียนให้เข้าใจ  จะได้ไม่เข้าใจผิด”
                     •  การวางแผนเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน
    * 5 Factors เพื่อตรวจสอบการส่งข่าวสาร
การรับข่าวสาร
    * การฟัง      • แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง
                     • บัญญัติ 10 ประการเพื่อการฟังที่ดี
    * การอ่าน และ นำไปปฏิบัติ 
การสื่อสารที่ส่งเสริมการประสานงานที่ดี
   * การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ
   * คำพูดที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ศิลปะการครองใจคน ...
   ...การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์ /บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ
ปัญหา - อุปสรรค ขัดขวางการสื่อสาร... ภาษาไม่พาสาร
วิธีปรับปรุงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
บัญญัติ 10 ประการของการสื่อสารที่ดี


อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท (สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4726

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7598
info2@trainingbymotiva.com
ผู้เข้าชม : 3001 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys