Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการนำเข้า-ส่งออก
 
เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่าน08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
วันแรก - เจาะลึก INCOTERMS® สำหรับบริหารการจัดซื้อและการตลาด

เปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้
* ภาพรวมของข้อตกลงเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
* ความไม่เสถียรของค่าใช้จ่ายในการสงมอบแบบอเมริกาและการยกเลิกเพื่อมาร่วมใช้ Incoterms® 2010
* การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก Incoterms ในอดีตสู่ Incoterms® ปัจจุบัน
* Incoterms® 2010 The BIG CHANGES
* สิทธิและหน้าที่ที่คู่ค้าต้องปฏิบัติให้กันและกัน
* ลักษณะของสัญญาส่งมอบที่แสดงถึงภาระ ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง : Departure Contract, Shipment Contract and Arrival Contract
* การแสดงการยอมรับ INCOTERMS® 2010 Rules ในเอกสารให้ถูกต้อง
* สัญญาขนส่งกับ INCOTERMS® Rules
* จุดรับภาระสำคัญของ INCOTERMS® ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้ง 11 Rules
* การเลือก INCOTERMS® ให้เหมาะกับ Transportation Mode ที่ใช้
* การ Break Down ราคาใน Invoice และ มูลค่าสินค้า ที่ต้องคิดบวกและลด เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร Incoterms® กับ Customs Terms ในประกาศพิธีการทางศุลกากร
* เจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงแต่ละ Critical Points
* การนำกฎระเบียบ INCOTERMS®2010 ไปใช้กับ P/O - P/I - L/C Application -B/L, Insurance Document และ Commercial Invoice ให้ถูกต้อง
* มูลค่าที่เอาประกันภัยขนส่งVersion ใหม่และการเลือกการคุ้มครองใน ให้เหมาะสมกับ Incoterms® ล่าสุด
* กระดาษคำนวณต้นทุนในการส่งออกนำเข้า (Export-Import Costing Work Sheet)
* ตอบข้อซักถาม ตลอดการสัมมนา

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
วันที่สอง - เจาะลึก International Payment Terms and Trade Finance

(เฉพาะการอบรมวันที่สองนี้ แจกฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา ชื่อ L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ เขียนโดย อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก ผู้นำการสัมมนา)
การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญมักเป็นการซื้อขายเอกสารการค้าและการเงินเสียมากกว่าตัวสินค้า จึงมีกระบวนการข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารที่จะต้องนำมาใช้เจรจากับคู่ค้าธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง และอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง หากเข้าใจผิดนำมาใช้ผิดย่อมเกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของกิจการ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วย งานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้
* ข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรฐาน ICC
* Payment Terms Model เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ Basis – Tenors – Remittance
* การชำระเงินแบบ T/T คำมาตรฐานเรียกว่าอะไรกันแน่
* วงเงินสินเชื่อ ที่ต้องใช้กับการค้าระหว่างประเทศ
* การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ L/C
* ข้อตกลงที่สำคัญในเอกสารติดต่อซื้อขาย P/O, P/I or Order Confirmation
* Terms & Conditions in The Application for Issuance of L/C
* การผลักภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงไว้ในเอกสาร
* ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ควรต่อรองอย่างไร
* SWIFT and Telex L/C และการพิจารณา Amendment
* T/R (Trust Receipt) และวิธีต่าง ๆ ในการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
* Re-finance under Bank’s Credit and Seller’s Credit
* Shipping Guarantee and Air Cargo D/O Endorsement
* รู้จัก Transport Documents, Invoice & P/L., Invoice Declaration, Insurance Policy, Draft or B/E
* ข้อพึงระวังสำหรับอนุพันธ์ของ L/C ทางการค้า: Transferable, Back to Back และ Red claused L/C
* Letter of Guarantee and Standby L/C
* การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ B/C : D/P D/A
* การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ O/A : Open Account และ การพึ่งพากิจการ Factoring
* การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ A/P: Advance Payment และการป้องกันความเสี่ยงด้วย B/G
* การใช้สัญญาลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: Spot, Forward, Swap, Option
* ตอบข้อซักถาม ตลอดการสัมมนา

อ.อาวุธ โพธิ์เล็ก
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิชา “กฎระเบียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560, จำนวน 2 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

7,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=80

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com

ผู้เข้าชม : 1468 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys