Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Leadership and Team Spirit) รุ่นที่ 16
 
การเป็น “ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน...ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น 
จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูง

ที่สำคัญยิ่งคือ...ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) 
การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) 
รวมทั้งการจัดการ EQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กันด้วย

การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างาน...จึงจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน 
หมายถึง...การบริหารจัดการลดความขัดแย้ง 
การสร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สุดท้ายแล้ว...ผู้นำต้องนำทั้งหมดมาต่อยอดกับความคิดเชิงบวก 
พร้อมกับการมี EQ ที่สูงในการทำงานร่วมกันกับทีมอีกด้วย...

หลักสูตรนี้...จึงเป็นหลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความคิดที่มีคุณภาพ
ทั้งในการจัดการกับชีวิต การดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุข 
เพื่อประสิทธิภาพของตนเองและทีมงานในที่สุดนั่นเอง

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้นำทีมงาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน
เนื้อหา • จิตวิทยาการบริหารจัดการงานของผู้นำ
• สุดยอดคุณลักษณะผู้นำที่ดี 10 ประการ : EQ., Positive Thinking, Creative Thinking
• การเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม
• หลักคิดบันไดสี่ขั้นสำหรับกรอบความเป็นผู้นำ
• ทัศนคติที่ดีของผู้นำต่อการสร้างสรรค์งานเป็นทีมตามแผนงานอย่างทรงพลัง
• กิจกรรม-กรณีศึกษา-ทัศนคติ-Workshop

วิทยากร
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
การศึกษา
• Ph.D Sociology (ICCR Scholarship ทุน กพ. ICCR จิตวิทยาสังคม 1998)
• M.A. Sociology (Honour) เกียรตินิยม (ทุนรัฐบาล) 1996
• พธ.บ. มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาสังคม (English Major) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย 
• ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) 
cheap phentermine online
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
งานสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

ปริญญาตรี
• สังคมและวัฒนธรรม, สังคมการเมืองเศรษฐกิจ, สังคมวิทยาอุตสาหกรรม, สังคมวิทยาเมือง, สังคมวิทยาเบื้องต้น, สวัสดิการทางสังคม, จิตวิทยาสังคม

ปริญญาโท
• กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย, พื้นฐานการศึกษาทางสังคมศาสตร์, การสื่อสารทางธุรกิจ, จริยธรรมทางธุรกิจ, การบริหารจัดการองค์กร, จิตวิทยาสังคม, CSR (Corporate Social Responsibity)

ปริญญาเอก
• สัมมนาทางสังคมศาสตร์, ทฤษฎีสังคมศาสตร์
ประสบการณ์การบรรยาย
Management Skills
• Leadership and Teamwark
• Effective Team Building
• Change Management
• Time Management

Soft Skills
• Effective EQ Management
• Positive Thinking
• Self Management
• Self esteem 

Boots up Your Inspiration Skill
• Unity Concept
• Effective 9 habits
• ปลุกพลังสร้างมิตรภาพในการทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์การบรรยายและที่ปรึกษา...

ภาครัฐ (บางส่วน)

• สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
• สถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตรต่าง ๆ)
• รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
• กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ
• กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• กระทรวงพลังงาน ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
• กระทรวงกลาโหม ข้าราชการทหารกรมการพลังงานทหาร
• สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• การไฟฟ้านครหลวง
• สำนักงานสลากกินแบ่ง
• สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคเอกชน (บางส่วน)

• EXXON MOBIL 
• ปตท. 
• บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
• TPI Polene 
• BPL (ปตท.) 
• การบินไทย
• CP 
• 7-11
• บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด 
• Biopharm
• บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
• Minebea
• Sun Valley (Cargill)
• TOYOTA 
• HONDA 
• ISUZU 
• VOLVO 
• ธนาคารกสิกรไทย 
• ธนาคารทหารไทย 
• ธนาคารนครหลวงไทย 
• DTAC 36. Coca – Cola
• สำนักพิมพ์มติชน 
• Nation 
• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 
• เมืองไทย ลิสซิ่ง 
• AIA (บริษัทประกันชีวิต)
• โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
• บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
• เคาร์เตอร์เซอร์วิท Counter Service 
• Happyland Group
• SB-Furniture
• Global Wireless

ผลงานวิจัยและงานเขียน (บางส่วน)...

• เขียนบทความทางวิชาการลงหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ “กระแสทรรศน์” พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
• การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2550
• งานวิจัยเรื่องความยากจนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (มูลนิธิศุภนิมิต) พ.ศ. 2547
• การจัดการด้านจริยธรรมในสังคมไทย พ.ศ. 2545
• เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2544
• ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543
• เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2542
• ความพึงพอใจของประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงฝั่งไทย-ลาว (บรรณาธิการไทย) พ.ศ. 2541

กิจกรรมทางสังคม...

• นักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM.90.5 รายการมุมสะท้อน พ.ศ. 2547
• วิทยากรรับเชิญประจำรายการคนในข่าว 
• วิทยากรประจำรายการคมชัดลึก, วิทยุ BBC, วิทยุจุฬา ของ Nation Channel
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
สำหรับการเพิ่มและการพัฒนาทักษะของผู้นำ ผู้บริหาร และหัวหน้างานนั้น โดยทั่วไปก็จะเน้นกันใน 2 ส่วนใหญ่ๆ ก็คือ ส่วนของการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคหรือวิธีการในการดูแลทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน หรือแม้แต่การให้ Feedback ในการประเมินผลการทำงาน 

และส่วนที่สองก็คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในเชิงจิตวิทยา เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การจูงใจ โน้มน้าวใจ หรือแม้แต่การสร้างพลังเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และส่วนที่สองนี่เองที่ผู้นำหลายๆ คนมักจะพากันตกม้าตายเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสลับซับซ้อนของความคิด และวิธีการนำไปปรับใช้กับทีมงานแต่ละคนก็แตกต่างต่างกัน ทักษะในส่วนนี้ย่อมต้องอาศัยความชำนาญและเชี่ยวชาญ บวกกับประสบการณ์ในระดับหนึ่ง จึงจะทำให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับทักษะส่วนนี้ได้อย่างดี 

แต่หากคุณต้องการผู้ช่วยที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาทักษะด้านนี้ให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ก็จะสามารถชี้แนะแนวทางที่สำคัญและจำเป็นให้กับคุณได้ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคม ซึ่งนำมาปรับใช้กับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีดร.ชลวิทย์จึงเป็นหนึ่งในวิทยากรเพียงไม่กี่ท่านที่สามารถช่วยให้เหล่าผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้นำในองค์กรมากมายได้พัฒนาฝีมือในการบริหารลูกน้องและทีมงานได้อย่างมประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน


โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561, เวลา8.30 - 15.30 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Jun_MA-005-16_2P_20180626_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 

ผู้เข้าชม : 1150 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys