Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Analysis & Assessment)
 
การทำงานจัดซื้อจะประสบความสำเร็จได้นั้น...

จำเป็นต้องประกอบด้วย "นักจัดซื้อ" และ “ผู้ขาย“ 

ที่มีความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และคุณภาพทั้งสองฝ่าย 

ดังนั้นการคัดเลือกผู้ขาย (Supplier) ก่อนตัดสินใจออกใบสั่งซื้อ 

และการบริหารจัดการผู้ขาย (Supplier) หลังการซื้อแล้วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 

เพื่อให้สร้างความมั่นใจว่า...

องค์กรหรือบริษัทจะได้รับสินค้าหรืองานบริการได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

และสามารถสร้างผลกำไรโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้นหลักสูตรนี้ 

จะเป็นส่วนช่วยสำคัญให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้าที่ถูกต้อง 

และกระบวนการขั้นตอนวิธีการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม 

รวมถึงการบริหารจัดการผู้ขายที่ถูกคัดเลือก (Approved Vendor List) 

เพื่อการทำงานจัดซื้อที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขาย (Supplier)
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้กระบวนการการคัดเลือกผู้ขายก่อนซื้อและหลังซื้อสินค้าและบริการ
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของผู้ขายโดยการให้คะแนน
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบเทคนิคการบริหารจัดการผู้ขายและการประเมินผลงานหลังการซื้อไปแล้ว
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจในกลยุทธ์กระตุ้นผู้ขายให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับองค์กรได้
เนื้อหา • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขาย (Supplier) ที่นักจัดซื้อควรรู้
• การวิเคราะห์จัดกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยง และต้องการผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ
• กระบวนการการคัดเลือกผู้ขายก่อนซื้อและหลังซื้อสินค้าและบริการ
• การตั้งเป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์ (Criteria) และวิธีการ (Methodology) ในการคัดเลือกผู้ขาย
• การไปเยี่ยมผู้ขาย (Site Visit) 
• การจัดลำดับความสำคัญของผู้ขาย (Supplier Rating) โดยการให้คะแนน (Weight Scoring)
• การบริหารจัดการผู้ขาย (Supplier Management) หลังการซื้อ
• การประเมินผลงานของผู้ขาย (Supplier Evaluation)
• กลยุทธ์กระตุ้นผู้ขาย (Supplier Motivation Strategy) ให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner) 
• Group Exercise :: เพื่อฝึกฝนทำแบบฝึกหัดการคัดเลือก การไปเยี่ยม การประเมินผู้ขาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ขายสินค้าที่ผู้เข้าสัมมนากำลังซื้อหรือเคยซื้อมาแล้ว

วิทยากร
อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
การศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาเยอรมัน) :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• Diploma in the International Purchasing and Supply ในระดับ Foundation and Professional :: สถาบัน The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ/จัดจ้าง, ซัพพลายเชน, การจัดเก็บพัสดุ และอื่นๆ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชาการจัดซื้อจัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• วิทยากรหลักสูตร International Purchasing & Supply Chain Management ของ UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC)
buy ativan without prescription
• อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
• อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยากรสถาบันฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน และการจัดเก็บพัสดุ
ประสบการณ์ทำงาน
บริหารและดูแลงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 - 2554) ในตำแหน่ง...

• Procurement Manager
• Procurement Executive
• East RtP Operational Exellence
• Contracts & Procurement Operation Lead
• Standardization Manager, Supply Chain Manager
• Inventory & Vendor Management
• Procurement Analyst
• Procurement and Business Analyst
• Senior Stock Analyst and Buyer
ประสบการณ์การบรรยาย
• การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Contract Management in Purchasing)
• การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อองค์กร (Corporate Purchasing)
• ความรู้เบื้องต้นในงานจัดซื้อเพื่อก้าวสู่การเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ (Fundamentals of Purchasing)
• การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความได้เปรียบ (Sustainable Advantages by effective purchasing professional) 
• เพิ่มพลังกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Effective Negotiation in Purchasing)
• กลยุทธการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ (Procurement Targeting Strategy)
• การบริหารความเสี่ยงของงานจัดซื้อในซัพพลายเชน (Supply Risk Management in Supply Chain)
• เทคนิคการเปิดประมูลประกวดราคาให้ประสบความสำเร็จ (Successful Tendering Techniques)
• การจัดซื้อแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Procurement)
ผลงาน
กิจกรรมทางสังคม :: (MCIPS, C.P.S.)

• ที่ปรึกษาในเรื่องการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน – Jes Company (Interior – Sign work – CCTV)
• ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
• ผู้บริหารและดูแลงานกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 - 2555) ในตำแหน่ง Procurement Manager, Procurement Executive, Contracts & Procurement Operation Lead, Standardization Manager, Supply Chain Manager, Inventory & Vendor Management, Procurement and Business Analyst, Senior Stock Analyst and Buyer
• อดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร Certified Professional in Supply Management (CPSM) วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบันของ Institute for Supply Management (ISM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• วิทยากรโครงการเผยแพร่วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้าง และซัพพลายเชนนานาชาติ - MLS (Modular Learning System) ของ International Trade Centre (ITC) ในเครือของ UNCTAD และ WTO
• อาจารย์พิเศษวิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
ในส่วนของงานจัดซื้อนั้น ในอดีตเราอาจจะมองภาพหรือโฟกัสเพียงแค่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กร หลายหน่วยงานต่างก็เพิ่มรูปแบบของการทำงานให้กับหน่วยงานนี้มากขึ้นกว่าเดิม บางแห่งปรับเปลี่ยนและเพิ่มสายการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้นเป็น Supply Chain ที่ดูและกระบวนการจัดหาและจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการผลิตต่างๆ อย่างเป็นระบบ เมื่อมีการปรับเพิ่มบทบาทของงานจัดซื้อให้คลอบคลุมกว่าเดิม บุคคลากรของหน่วยงานก็ย่อมจำเป็นต้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

และหากพูดถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานด้านจัดซื้อและ Supply Chain ของเมืองไทย หลายท่านคงคุ้นกับชื่อของอาจารย์ภิญโญ ธันวารชร เป็นอย่างดี นั่นก็เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่คร่ำหวอดกับวงการนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งในส่วนของการทำงานให้กับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยในทุกส่วนงานของการจัดซื้อและ Supply Chain บวกกับการเป็นอดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมให้กับสมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ อีกด้วย ทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นสิ่งการันตีได้ว่า... 

“หากคุณต้องการเรียนรู้ให้ถึงแก่นของงานจัดซื้อและ Supply Chain อย่างแท้จริงแล้ว อ.ภิญโญจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดคนนั้นให้กับคุณ”

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok) :: 5 Star Hotel

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Jul_PC-017-01_20180725_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 1684 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys