Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ยกระดับผลงานของทีมด้วย...การสอนงานและการเป็นโค้ช (Coaching for Team Performance) รุ่น 4 Code MA-027
 
องค์กรและภาคธุรกิจต่างมุ่งหวังให้บุคลากรในระดับ

หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน

สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทำงาน 

ตลอดจนข้อควรระวังและความเสี่ยงในจุดต่างๆ ของการทำงาน

ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาน้อยที่สุด

บทบาทนี้อาจเรียกว่า Coach หรือ Trainer 

ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการที่สาคัญ

และฝึกฝนทักษะให้เกิดความชำนาญ ซึ่งการสอนงานนั้นมีวิธีการอยู่หลากหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม การสอนงานนั้นก็มีข้อจากัดและหลักการสำคัญอยู่หลายประการ

ที่ผู้สอนหรือ Coach ควรต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็น Coach ที่ดี

และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการแนะนำเทคนิคการสอนงาน การฝึกฝน และการปฏิบัติจริง 

เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความมั่นใจมากที่สุด

วัตถุประสงค์
• ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและจิตวิทยาการโค้ชของผู้นำ
• เข้าใจถึงความหมายและกระบวนการของการ Coaching ยุคใหม่
• ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองฝึกฝนกระบวนการ Coaching ให้เกิดทักษะในแนวทางที่ถูกต้อง
• สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
• ความหมายและประโยชน์ของการ Coaching
• ความแตกต่างของการ Coaching ยุคเก่ากับยุคปัจจุบัน
• มุมมองที่สำคัญของผู้นำยุคใหม่กับการโค้ช
• ทักษะที่สำคัญของการโค้ช 
• Model การทำ Coaching ที่สำคัญ
• การฝึกฝนทักษะการ Coaching ในแบบฉบับของผู้นำองค์กร
• คุณสมบัติสำคัญของการเป็นโค้ช
• พฤติกรรมมนุษย์กับการ Coach
• หลุมพรางและข้อจำกัดของการ Coaching และแนวทางการพัฒนาตนเอง

วิทยากร
อาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
การศึกษา
• ปริญญาตรี :: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท :: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร (การจัดการประยุกต์) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ :: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) :: เกียรตินิยม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• วิทยากรอิสระด้านการบริหาร การผลิต และพัฒนาตนเอง
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน
• Human Resource & Administration Director :: S.Khonkaen Foods PCL.
• General Manager :: St.Carlos Medical Center & Spa
• Engineering Assistance Manager :: Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd
• วิทยากรรับเชิญและวิทยากรที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ::

• Effective Presentation Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
• Dynamic Communication Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
• Team Building Course :: Regional Learning Center, Deloitte Consulting, Australia
• Multiple Intelligences and Second Language Learners :: Dr. MaryAnn Chirstison, University of Utah
ประสบการณ์การบรรยาย
Productivity ::

• 'การจัดการความสูญเปล่า 7 ประการ' เพื่อเพิ่มผลผลิต (The 7 Wastes for Productivity)
• เสริมสร้าง 'ความตระหนักด้านคุณภาพ' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Build up Quality Awareness for Effective Working)
• การจัดการและการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ (Manufacturing Management)
• จุดประกาย 'แนวคิดการลดต้นทุนและความสูญเปล่า' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Spark up Cost Reduction and Waste Awareness for Effective Working)
• ไฟฟ้าสถิตในอุตสาหกรรม (ESD)

Management ::

• เทคนิคและศิลปะการทำงานเป็นทีม (Team work and Team Synergy)
• ภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ (Leadership & Motivation)
• การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
• เทคนิคการสอนงาน และทักษะการเป็นโค้ช (OJT Technique & Coaching Skill)
• เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน (Job Assignment and Follow up technique)
• HR for Non-HR
• การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

Personal Development ::

• หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
• Good Attitude and Positive Thinking for Work life
• การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรม (Train The Trainer )
• การใช้เกมเพื่อการฝึกอบรม (Game for Training)
• Presentation Skill and Personality Development
• การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
ผลงาน
ประสบการณ์การบรรยาย (ตัวอย่างองค์กร)

• บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 
• บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์ จำกัด
• บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด 
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
• บริษัท เอฟ พลัส จำกัด
• บริษัท Fujitsu Ten จำกัด 
• บริษัท ECOLAB จำกัด
• บริษัท PO Sport จำกัด
• บริษัท Trane Thailand จำกัด 
• บริษัท Koventure จำกัด
• กลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok :: 5 Star Hotel)

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561, เวลา 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,700 บาท ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท (ไม่รวม Vat) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2018_Aug_MA-027-04_2P_20180831_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 1318 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys