Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
 
วิธีการ
การฝึกอบรมจูงใจ สร้างสรรค์ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุก และเป็นกันเอง ในบรรยากาศของ Motivational Training Workshop  ประกอบด้วย
กิจกรรม  การบรรยาย  ภาพยนตร์  กรณีศึกษา       แบบฝึกหัด  การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน


เนื้อหาหลักสูตร
1. แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน
•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ -  คิดสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้น
2. บทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ ในองค์กร
•  เจ้าหน้าที่ธุรการ ในฐานะ  “กองกำลังสนับ สนุนที่สำคัญของงาน”
•  หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในงานธุรการ
4. ตามไปดูประสิทธิภาพ …. ที่ทำอยู่นี้ดีพอแล้วหรือ
•  สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
•  แนวคิด  พิชิตความสูญเสียและสูญเปล่า ของการทำงาน   
•  คำแนะนำ  เพื่อการปรับปรุงการทำงาน   “SMART  CAMPAIGN”
5. ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร
              ภาระสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ
6. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสาร
7. ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
      -  ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร  
      -  ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบต่างๆ
8. ข้อแนะนำในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร ในงานธุรการ
•  การติดต่อและการสื่อสารภายในและภายนอกสำนักงาน
•  การเขียนบันทึก , รายงาน และเอกสารงานเขียนต่าง ๆ 
9. การใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ  
10. เพื่อสนับสนุนงาน และการต้อนรับที่ประทับใจ
•  การโทรศัพท์ออกไปติดต่อธุระ 
•  การรับโทรศัพท์เพื่อบริการและงานขาย 
•  มารยาทและอัชฌาสัยในการใช้โทรศัพท์
•  ข้อควรระวังในการรับโทรศัพท์
11. การบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า
•  อุปสรรคของการใช้เวลา และวิธีการขจัดอุปสรรคเหล่านั้น
•  การวางแผนบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม
อาจารย์ปิยาภรณ์  ประพุทธ์พิทยา

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4727

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7598
info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 10372 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys