Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
 
ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร  ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจ  ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น


1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
    *  องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
    *  อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
    *  อีคิวดี  มีผลต่อชีวิตและงานอย่างไร
    *  จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอีคิว  อยู่ระดับไหน 
             มีข้อเด่น ข้อด้อยอย่างไร
    *  อีคิวไม่ดี  แก้ไขได้หรือไม่
2. อารมณ์  และ การจัดการกับอารมณ์
   เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ,การปรับตัวในสังคม และการทำงาน
    *  รับรู้อารมณ์ตนเอง  และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น
    *  อารมณ์ไม่ดี ….  จะป้องกันและควบคุมอย่างไร
    *  เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี      

3.  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
     เพื่อความสำเร็จและความสุข
     #  อิทธิพลของ EQ และผลกระทบต่อ ลูกน้อง ,   
          เพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา ,งานที่ทำ , 
          บรรยากาศในการทำงาน  และภาพพจน์ของตนเอง
4.  คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข
      *  คิดดี  เพื่อยกระดับจิตใจตนเอง และผู้ร่วมงาน 
      *  วิธีคิดในสถานการณ์ที่เลวร้าย
      *  การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
5.  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      *  สื่อสารอย่างไรจึงจะได้ความร่วมมือในการทำงาน
      *  การป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน


ทีมวิทยากรด้านจิตวิทยา - การจัดการ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4745

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7598

info2@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2935 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys