Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
2. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

วิธีการฝึกอบรม
1. ทฤษฎีและวิธีการ  :  บรรยาย , ดูภาพยนตร์ตัวอย่าง
2. ฝึกปฏิบัติ  :  แสดงด้วยตัวเอง  ผู้ชมวิเคราะห์ และแนะนำอย่างมีหลักการ


1. แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ
1.1  หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 วิธีการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธ
2. การเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอที่ดี (Preparation)
2.1 ศึกษาผู้ฟัง
2.2 รวบรวมข้อมูล
2.3 ซักซ้อม
2.4 เตรียมการใช้บันทึก
2.5 กล่าวนำเรื่อง
3. โครงสร้าง (Structure)
3.1  เรื่องราวทั้งหมด
3.2  จัดหมวดหมู่
3.3  สรุปและกล่าวทวน
3.4  ขั้นตอนการนำเสนอ
4.  เทคนิคการเตรียมการ
     จัดระเบียบ และสร้างเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ  
       How to organize and develop a talk
4.1   การใช้ทัศนูปกรณ์ (visual aids)
5. การนำเสนอ (Delivery)
5.1   การเตรียมตัวก่อนขึ้นเวที
5.2   การสร้างความกล้า…ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นเวที
5.3  สังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม
5.4  การพูดให้เกิดผล… “Stand up and Speak out”
5.5  คุณภาพแห่งการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารที่ประทับใจ
5.6 การเลือกใช้คำพูด และภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
5.7 จังหวะและรูปแบบการพูด
5.8 เทคนิคการพูดจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
5.9 ภาษาท่าทางที่เหมาะสมในการนำเสนอ
“ท่าทาง – สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ”
6. การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า จากผู้ฟังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


PROMOTION พิเศษ สำหรับการอบรมรุ่นนี้
สำรองที่ตั้งแต่ท่านที่ 3 เป็นต้นไป
ลดอีก 500 บาท จากราคาสมาชิก ( เหลือเพียงท่านละ 2,500 บาท )อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม
อาจารย์ปิยาภรณ์  ประพุทธ์พิทยา

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

6800 (บวก VAT 7% =7072 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4724

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519 , 0-2882-7598 
info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3325 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys