Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
 
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต  การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการบวนการเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยหลักสูตร “logistics กับการจัดการสินค้าคงคลัง” จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการบริหารสินค้าคงคลัง และการบริหารระบบ logistics เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงกระบวนการและขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความชื่อมั่นให้กับลูกค้าทำให้องค์มีความชื่อถือและประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขัน            


      1  ความหมายและความสำคัญโลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง
      2  แนวทางในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และสินค้าคลลัง
      3  กระบวนการทำงานในระบบ โลจิสติกส์
      4  การวางแผนในแต่ละกระบวนการ
      5  การติดต่อประสานงานภายในกระบวนการโลจิสติกส์ และสินค้าคงคลัง
      6  เป้าหมาย มุมมอง แนวคิดในการบริหารจัดการ
      7  ทฤษฎีในการบริหารสินค้าคลัง
      8  กระบวนการในการปฏิบัติงาน และแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
      9  การจัดเก็บสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ
      10 แนวทางและกิจกรรม โลจิสติกส์ที่นำมาใช้ในองค์กร
      11 แนวทางในการลดต้นทุน
      12 ตัวชีวัต (KPI) ในการจัดการสินค้าคลัง


อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

โรงแรม my hotel CMYK

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4765

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3086 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys