Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 
      ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ  การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ในการทำงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในสภาวะแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 

วัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรม เห็นความสำคัญของการคิด รวมถึง เข้าใจกรอบแนวทาง เพื่อฝึกคิด ในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยในการนำไปปรับแนวคิด เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


1 ความสำคัญของการคิด
2 มิติการคิด
3 การฝึกคิดโดยประยุกต์ใช้มิติการคิดที่สำคัญ เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          เช่น   การคิดเชิงตรรกะ  Logical Thinking
                การคิดอย่างเป็นระบบ Systematic Thinking
                การคิดเชิงวิเคราะห์  Analytical Thinking
4 ประโยชน์ ของการคิดในหลายมุมมอง
5 สรุป


อาจารย์วัลภา  วงศาโรจน์


โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4748

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 4994 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys