Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561
 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเรียนเชิญสถานประกอบการของท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561    
วัตถุประสงค์
โครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME หลักๆ ในสามกลุ่ม คือ กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ กลุ่มที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และกลุ่มที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ โดยจะเร่งพัฒนายกระดับผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เติบโตและมีศักยภาพ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง
กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 
2. การให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต การค้าและบริการ ในห่วงโซ่ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ที่พัก, โรงแรม, สปา, การค้า, การค้าชายแดน, ศิลปวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยว, ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ SMEs สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วส่งกลับมาได้ที่
e-mail :  ismedstrong@gmail.com หรือ  Fax : 0-2564-2737
 
 ฟรี !!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย    โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสว. 
วิทยากรและที่ปรึกษาของสถาบัน

ทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2561, 9.00-16.00http://www.smestrong61.com/index.php?module=registration&func=add

พนิดา พันธ์เจริญ

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
โทร 02-5644000 ต่อ 3000, 3214,3215  มือถือ 082-450-2621, 082-450-2626, 082-450-2627
FAX : 0-2564-2737
ผู้เข้าชม : 75 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys