Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 Gen”
 
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขจัดความสูญเสีย (Waste) ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากรและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาอาการหรือสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน
ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจงานด้านคุณภาพ  
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ และปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 5 Gen มากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


หัวข้อสัมมนา 
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ “ปัญหาและความผิดปกติ” เพื่อการลดต้นทุน แต่ไม่ลดคุณภาพ
• ปัญหา สาเหตุ และอาการงานด้านคุณภาพ คืออะไร ? 
• คุณภาพ คืออะไร ?  และมาตรฐานในกระบวนการผลิตคืออะไร ?
• การจัดการงานด้านคุณภาพ” คืออะไร ?
• สาเหตุ 5 ประการที่ทำให้เกิด “ของเสีย” (Defective of Quality)
2. ความสูญเปล่า 3 MUs ในกระบวนการทำงานหรือการผลิต (Muda , Muri , Mura)
3. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis
4. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen 
• Genba : สถานที่จริง
• Genbutsu : ของจริง
• Genchi : สถานการณ์จริง 
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ
• Genri : หลักการ/ทฤษฎี
• Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์
6. การพิจารณาและการตัดสินใจที่ดีที่สุด
7. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
8. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ


Palazzo Bangkok Hotel รัชดาภิเษก MRT ห้วยขวาง

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3,500 บาท/1 ท่าน (ไม่รวม VAT 7%) สมัคร 3 ท่านๆละ 3,300 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution)

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
www.ptstraining.in.th
ผู้เข้าชม : 30 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys