Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Professional Supervisor)
 
หลายองค์กรต้องแต่งตั้งหัวหน้างานด้วยเพราะ “มีทักษะด้านการปฏิบัติงาน (Functional Skills)” ที่ดีเลิศ รวมถึงมีความอาวุโสและอายุการทำงานที่เหมาะสมในองค์กร แต่ในอีกมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ  (Management Competency) อาจจะยังขาดความพร้อม หรือในบางองค์กรไม่ได้พัฒนาตามลำดับขั้นของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจจะทำให้ “เก่งงาน” แต่ด้อย “การจัดการ” และยิ่งหากหัวหน้าไม่เข้าใจบทบาทในการทำงานหรือการจัดการในระดับของการเป็นหัวหน้าแล้ว จะทำให้องค์กร/แผนก/ฝ่ายนั้น เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานของหัวหน้างานได้ 
ดังนั้น เพื่อความเข้าใจหลักการคิด, การบริหารจัดการและเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงจำเป็นเรียนรู้ในมิติด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency) เพื่อให้การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และยังลดปัญหาความขัดแย้ง ความสูญเสียของทีมงาน องค์กร อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เข้าใจหลักการคิด, บทบาท, การจัดการและการปฏิบัติงานแบบหัวหน้างานมืออาชีพ
2.เพื่อให้สามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ที่มีความเก่งทั้งด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ


Session 1 : บทบาทและความรับผิดชอบ (Role and Responsibility)
 -ความเข้าใจในบทบาทการเป็นหัวหน้างานในระดับต่างๆ 
 -ความสำคัญและจำเป็นที่ต้องมีหัวหน้างาน
 -หลักการคิดและพฤติกรรมของหัวหน้างานมืออาชีพ (ยุคดั่งเดิม vs ยุคใหม่)
 -ภาวะผู้นำ (Leadership) สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
 -การจัดการคน (People Management) สำหรับเป็นหัวหน้ามืออาชีพ
Session 2 : การคิดและวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Thinking and Planning) 
 -ความสัมพันธ์และความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
  เช่น นโยบาย (Procedure), ขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) เป็นต้น   
 -การจัดการองค์กร,คนและการสร้างผังการปฏิบัติงาน
 -ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร เช่น Mission/Vision, BSC, KPIs, MBO, Target 
  Goal เป็นต้น
 -แผนการ (Planning) และแผนการปฏิบัติ (Action Plan) และรายงานความคืบหน้า
Session 3 : ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)
 -การสื่อสาร, การสั่งการ, การมอบหมายงาน, การติดตามผลงาน
 -การสร้างทีม, การสร้างแรงจูงใจ, การทำงานเชิงรุก, การจัดการความขัดแย้ง
 -การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
 -การมุ่งเน้นในเป้าหมาย และการปรับปรุงและพัฒนาทีมงาน
Session 4 : การเป็นโค้ชชิ่งและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
 -บทบาทของการเป็นโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
 -ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง
 -การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็งของทีมงาน
 -การสร้างวัฒนธรรมและการทำงานในรูปแบบ Coaching 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากฝึกอบรม
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการในระดับหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทในการคิดและการปฏิบัติงานในระดับการเป็นหัวหน้างาน,บริหาร
3. มีทักษะมิติด้านสมรรถนะการบริหาจัดการที่ครอบคลุม ครบถ้วน 

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 87 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys