Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรราคาพิเศษ!!! : เทคนิคการรับมือและแก้ไขปัญหาการทำงานของลูกน้อง (People Handing Technique)
 
หลักสูตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาของพนักงานด้วยจิตวิทยา ทำให้เกิดความเข้าใจและฝึกทักษะ ในเรื่องดังต่อไปนี้
+ เข้าใจปัญหาของพนักงาน 3 รูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปอันได้แก่ ปัญหาผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ปัญหามีทัศนคติ และพฤติกรรมทางลบในการทำงาน และปัญหากระทำผิดวินัยขององค์กร
+ เข้าใจและลับคมความคิดในการแก้ไขปัญหาพนักงาน 3 แบบ พร้อมกับการระดมสอมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
+ ฝึกทักษะการพูดและการถามเพื่อให้ Feedback พนักงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพนักงาน 3 แบบ พร้อมกับการระดมสมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม


(1) ปัญหาผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
     > สาเหตุของปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
     > บทบาทของหัวหน้างานในการแก้ไขปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
     > แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)
(2) ปัญหามีทัศคติและพฤติกรรมทางลบในการทำงาน
     > สาเหตุของปัญหาพนักงานมีพฤติกรรมติดลบ
     > บทบาทของหัวหน้างานในการแก้ไขปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
     > แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)
(3) ปัญหาการกระทำผิดวินัยขององค์กร
     > ทบทวนเรื่องวินัยพนักงาน
     > แนวทางการลงโทษทางวินัยกับพนักงาน ทั้งกรณีความผิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง

สิ่งที่ต้องเตรียมมา :
เพื่อให้การเรียนรู้ครั้งนี้ตอบสนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่าน ผู้เข้าอบรมควรต้องเตรียมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในหมวดที่ว่าด้วยวินัยพนักงานมาด้วย

แนวทางการเรียนรู้ : 
สร้างการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง โดยผสมผสานเทคีนิคการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่
 + กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Workshop & Experience Sharing)
 + เกมกิจกรรมพร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Game Activity & Lesson Learned) 
 + แสดงบทบาทสมมติ (Role Play)

กลุ่มเป้าหมาย  :
+ เจ้าของธุรกิจ SME และผู้สนใจทั่วไป
+ ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR
+ ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน
+ Senior HR/HR Executive/HRBP ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี


อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

โรงแรม Hips Bangkok - รัชดาภิเษก (หรือโรงแรมในเขตกรุงเทพ)

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561, 09.000-16.00 น.

1900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptc.in.th

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลแทนซี่ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089 677 6047, 092-431 6631  หรือที่อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com  
Line ID : ptccontact
ผู้เข้าชม : 55 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys