Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
 
People Management & Working Plan for Manager
หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 (09:00 - 16:00 น.)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผน การบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตาม งานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
2.เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด
3.พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล
4.เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของมทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม


O หลักการบริหารตนเอง
•คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี
•ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
•ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน

O หลักการบริหารคน
•ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา
•การจัดการกับคนแต่ละประเภท
•หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน
•การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

O หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน
•หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (ความสำเร็จ + ความสุข)
•หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน

              ♦ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
              ♦ การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน
              ♦ การกำหนดแผนการทำงาน
              ♦ การจัดสรรทรัพยากร
              ♦ การติดตามประเมินผล


ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน และผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/388/people-management-amp-working-plan-f

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th 
ผู้เข้าชม : 142 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys