Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Time Management : เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดตารางงานอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
 
เมื่อกระบวนการทำงานที่คุณรับผิดชอบมันมีมากกว่า 1 กระบวนการ ดังนั้น การที่จะปฏิบัติให้แล้วเสร็จและทันตามเวลาที่กำหนด จึงเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากคุณมีวิธีและเข้าใจหลักในการจัดลำดับงาน และมอบหมายงาน (Delectation) คุณก็จะบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผนงาน ด้านปริมาณงาน (Quantity) เวลา (Times) ลำดับความสำคัญของงาน (Jobs Priority) และความสูญเปล่า สูญเสียของเวลารอคอย ที่คุณ, หัวหน้าคุณ, ลูกน้องคุณ รับผิดชอบอยู่นั้น ย่อมทำให้งานที่รับมอบหมาย เสร็จสิ้นและทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการงานและบริหารเวลานำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบและชีวิตประจำวันได้  

1. ความสำคัญและคุณค่าของเวลา, ความจำเป็น, ข้อดี-ข้อเสีย ในการบริหารจัดการเวลาและงาน
2. เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การใช้ชีวิตกับการใช้เวลาอย่างสมดุล
3. บทบาทการเป็นผู้จัดการด้านเวลาและงาน
4. ความรู้และความเข้าใจเรื่องหลักการของการบริหารเวลาในงานโครงการและกระบวนการผลิต (เพื่อนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการทางานทุกรูปแบบ)
5. เครื่องมือการบริหารเวลาและงาน
o จัดลาดับงาน(The Priority Matrix)
o ECRS ในการลดความช้าซ้อนของงาน
o 80/20
o Time Log
o Gantt Chart
o PERT
6. Group Workshop : ฝึกปฏิบัติ การเป็นผู้จัดการเวลา (ด้วยเครื่องมือที่ได้อบรมไป)
7. การบริหารเวลาและงาน ตามรูปแบบของ “การจัดการโครงการ” (Project Management (เพื่อนำหลักการไปยุคใช้ในการวางแผนปฏิบัติงาน หรือ Action Plan)
8. เทคนิคการแยกแยะชิ้นงานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถมองภาพรวมของงานได้ เพื่อให้สามารถจัดทาหรือสร้างประสิทธิภาพของตารางงาน (Time Scheduling)
9. เทคนิคการสร้างตารางเวลาทางาน, สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและทีม
10. ความเข้าใจในหลักการ PDCA, Waste time, Due Date และ JIT


อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 125 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys