Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ (How to create Effective of KPIs) รุ่นที่ 2
 
ในปัจจุบันหลายองค์กรได้นำเทคนิคการบริหารจัดการผลงานนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยหนึ่งในเทคนิคนั้น คือเรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า “KPIs” ย่อมาจาก Key Performance Indicators เทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้และทราบถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของพนักงาน, ส่วนงาน, แผนก/ฝ่าย และองค์กร ว่าประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่วางเอาไว้หรือไม่ แต่การกำหนด KPIs บนพื้นฐานของความไม่เข้าใจเป้าหมายและแนวทางการของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้คับบัญชาเอง นั้นย่อมทำให้ประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ขาดหายไป หรือแม้กระทั่ง การกำหนด KPIs ที่สูงเกินไป และง่ายเกินไป ก็ส่งผลกระทบการประสิทธิภาพและผลการทำงานได้เช่นเดียวกัน   

ดังนั้น พนักงานทุกระดับจะต้องทราบและเข้าใจถึงหลักการทำงานภายในหลักการของการนำ KPIs มาใช้ในองค์กร แต่ในความเข้าใจนั้น จะขึ้นกับการนำเอาไปใช้ของพนักงานแต่ละระดับ เช่น ระดับปฏิบัติการ (Operation) จะใช้ KPIs เพื่อเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน, ระดับบริหารกลาง – สูง (Management) จะใช้ KPIs เพื่อเป็นการวางแผนผลงาน และสร้างแรงจูงใจให้กับทีม รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด แต่ถ้าขาดความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของการนำไปใช้ หรือกำหนดหัวข้อ KPIs ก็เปรียบเสมือนหัวข้อในแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน และคงไม่ได้ประโยชน์ มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับผู้เข้าอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ KPIs (Key Performance Indicators) 
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และอนาคต 
3.เพื่อให้สามารถกำหนด ออกแบบ ปรับปรุง KPIs ของตัวเอง,หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน 
5.เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบัน 
6. เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้สูงขึ้น


หัวข้อการบรรยาย (09.00 น. – 16.30 น.)
• ทำความรู้จัก KPIs, MBO, Competency และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• ความหมาย ความสำคัญของการกำหนด KPIs ในแต่ละดับ (Corporate, 
  Department, Individuals) 
• ความจำเป็นและประโยชน์ของ KPIs ต่อองค์กรและพนักงาน
• ความสอดคล้องของ KPIs กับระบบต่างๆ เช่น กลยุทธ์ของธุรกิจ, ระบบการประเมินผล
งานเพื่อบริหารการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ, ระบบการพัฒนาบุคลากร, ระบบคุณภาพ 
(ISO)/Skills Matrix เป็นต้น
• แนวทางและวิธีการกำหนด KPIs 
1.การวิเคราะห์, คัดเลือกและประเมินหัวข้อ KPIs จากข้อมูล ณ ปัจจุบันขององค์กร เช่น JA, JD, JS หรือ Competency ด้วยหลักการ SMART, KRAs, KFS เป็นต้น
2.การตั้งค่าวัดผลลัพธ์ (Result Assessments) 
3.ความยุติธรรมในการให้คะแนน และเทคนิคการผันแปรตัวชี้วัดกับการให้ค่าน้ำหนัก
4.แนวทางและวิธีการกำหนดความหมาย (Definition) และคะแนน (Score) ที่วัดได้จริง รวมถึงให้สอดคล้องกับระบบประเมินผลในปัจจุบัน
• แนวทางการจัดทำ KPIs & Competency Dictionary
• การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
• เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยการปรับปรุง KPIs 
• การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ และมีความสุข
• Workshop I : การวิเคราะห์, คัดเลือกและประเมินหัวข้อจริงในองค์กร
• Workshop II : การกำหนด KPIs ที่มีประภาพ (3 ระดับ) 
• Group Discussion : การประยุกต์, ปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผล (KPIs 
  Form/Template) 


อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหาร,โค้ชด้านธุรกิจและวิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,HROD Coach และที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรในบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 136 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys