Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) 2 วัน
 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้ (People & Learning Development) อย่างเป็นระบบของฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร ถือเป็นอีก 1 วิธีในการสร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดและมีการเรียนรู้ พัฒนาตรงตามตำแหน่ง และการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) แต่ถ้าหากการวางระบบโดยการใช้กำหนดเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกรอบกว้างๆ หรือขาดการเริ่มต้นของระบบที่ถูกต้อง เช่น องค์กรมีเพียงการกำหนดแผนฝึกอบรม (Training Plan) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งกำหนดมาจากผลสำรวจของความต้องการในแต่ละแผนก หรือมีการวางระบบสมรรถนะ (Competency) ที่ไม่ได้เริ่มต้นจากวิเคราะห์และวางระบบจากตำแหน่งงาน (Job Position) / กลุ่มงาน (Job Family) หรือมีการกำหนดเป็นเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) เอาไว้ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในเครื่องมือต่างๆ จึงขาดประสิทธิภาพไป 
ดังนั้น การเรียนรู้การเริ่มต้นระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเรียนรู้นั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของระบบการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะทำให้สามารถตั้งต้นระบบได้อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ดำเนินการในทุกๆ สามารถสร้างศักยภาพให้กับพนักงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามตำแหน่งงาน, อายุ, กลุ่มสายอาชีพ และยิ่งไปกว่านั้น องค์กรยังสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ “Talent” ไว้สำหรับทดแทนตำแหน่งที่กำลังจะขาดหายไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
“การพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนการฝึกอบรมเพียงเท่านั้น 
แต่ผู้พัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ในองค์กรต้องเข้าใจหลักการพัฒนาจากพื้นฐานเบื้องต้น 
ไปถึงการบูรณาการเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ”

วัตถุประสงค์
1.ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการและสามารถวางพื้นฐานของระบบการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง
2.ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการวางระบบสืบทอดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ, วิธีการสร้างระบบ, เชื่อมโยงระบบเข้ากับเครื่องมืออื่นๆ ได้
4.ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถบูรณาการ เครื่องมือต่างๆ เชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์กัน และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการปรับระบบใหม่ ให้เข้ากับระบบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เนื้อหาหลักสูตร จำนวน 2 วัน
ความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีของหลักการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
ประโยชน์และความสำคัญของระบบการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
การพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ 3 ระดับ
-ระดับบุคคล
-ระดับโครงสร้างองค์กร
-ระดับสายอาชีพ
เครื่องในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้มีอะไรบ้าง ? เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร ?
เทคนิคการเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้สมัยใหม่
ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
การกำหนดหลักการ, กำหนดขอบเขตในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้, การสร้างขั้นตอนการทำงานของระบบ, การประเมินผลของระบบ และการจัดเก็บข้อมูล
Workshop 1 : ฝึกออกแบบและสร้าง แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) จากข้อมูลจริงขององค์กร
Workshop 2 : ฝึกการเชื่อมโยงระบบในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้เข้าด้วยกันกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Training Plan, Training Road Map, Competency, KPI, MBO เป็นต้น
Group Discussion  : เทคนิคการขึ้นระบบใหม่ ในฐานข้อมูลหรือระบบเดิมขององค์กร


อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหาร,โค้ชด้านธุรกิจและวิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,HROD Coach และที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
ประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรในบริษัทเอกชน

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธและพฤหัสบดี ที่ 13-14 มิถุนายน 2561, 09.00-16.00 น.

12000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 110 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys