Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
 
S&OP: Sales and Operation Planning
หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (09:00 - 16:00 น.)

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แผนเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อองค์กร สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องร่วมกันการวางแผน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมต่อการตัดสินใจ อาทิเช่น ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความสามารถในการผลิต ตลอดจนข้อมูลสินค้าคงคลังที่บริษัทมีอยู่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หากสามารถนำเสนอให้อยู่ในรายงานเดียว จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้คือการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ การวางแผนการขายและการปฏิบัติการคือกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้บริษัท รักษาสมดุลของอุปสงค์อุปทานในภาพรวม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบบูรณาการสมัยใหม่ ที่ได้มีวางแผนกลยุทธ์ แล้วนำมาสู่การนำไปปฏิบัติ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ถูกจัดทำขึ้นในแต่ละหน่วยงาน จะถูกนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการขาย แผนการผลิต แผนการจัดหา แผนกำลังคน แผนการปฏิบัติการ และแผนการจัดส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าตามความต้องการ การดำเนินการดังกล่าวนี้ จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าแผนการขายและปฏิบัติการ แผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning หรือ S&OP) เป็นเครื่องมือการจัดการแบบบูรณาการที่จับต้องได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง S&OP เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างสมดุลระหว่างการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) และ การวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Operation Planning) ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในกระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการขายและการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติ Workshop กระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอากระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ไปใช้ในองค์กรของตนเองได้


- วิวัฒนาการของ Integrated Business Management
- การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP) คืออะไร?
- ประโยชน์ของ S&OP
- บทบาทของผู้บริหารใน S&OP
- องค์ประกอบของ S&OP
- กระบวนการเตรียมข้อมูล S&OP
- การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
- ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
- ทำความเข้าใจ S&OP Spreadsheet
- การประชุม S&OP ประจำเดือน
- ขั้นตอนการนำ S&OP ไปใช้
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการ S&OP
- อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการใช้งาน S&OP ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

ดร.คมน์ พันธรักษ์
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_400.pdf?_=20171215172925

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 188 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys