Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมหลักสูตรประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ENERGY THAILAND 4.0)
 
การทำงานของระบบ 
          ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสูบน้ำทั้งจากแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อบาดาล โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำให้สูบน้ำในเวลากลางวัน น้ำที่สูบได้จะถูกจัดเก็บไว้ในถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง น้ำจากหอสูงจะมีแรงดันเพียงพอที่จะไหลไปสู่บ้านผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
          1. สามารถใช้งานได้กับแหล่งน้ำทุกประเภท  บ่อน้ำผิวดิน บ่อบาดาล แม่น้ำ   
          2. สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนที่ระบบจำหน่ายไม่สามารถเข้าถึง 
          3. สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานระบบต่างๆ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าใจผู้บริโภคแบบเจาะลึกเพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาสตร์ ทางการตลาดในการยุกต์ใช้โซล่าเซลล์กับธุรกิจของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้อย่างดี เรียนรู้การวางแผนทางการติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำการเขียนและการนำเสนอแผนการลดค่าไฟฟ้าไปปฏิบัติใช้ในองค์กรต่อไป


ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 %
ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจาก
สถาบันโชคทวีคูณ เทรนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย

1. อภิปรายนโยบายภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในระบบงานประปาหมู่บ้าน และนโยบายการใช้โซล่าเซลล์ กับภาคการเกษตรในรูปแบบ ของไทยแลนด์ 4.0
2. อธิบายรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 
-วิธีตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ ไดโอดหลังแผง
-การทดสอบแผงมือ 1 และแผงมือสอง
-ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ
-ระบบอินเวอร์เตอร์
-ระบบคอนโทรลเลอร์
-ระบบแบตเตอรี่
3. ปฏิบัติการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน การต่อแผงโซล่าเซลล์ในรูปแบบวงจร การติดตั้งแบตเตอรี่ และการต่อวงจรในรูปแบบอนุกรม ,แบบขนาน ในงานระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
4. การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน 
-จำนวนของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องใช้
-ขนาด กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์
-ขนาดของประจุแบตเตอรี่
-เทคนิคในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์
5. ปฏิบัติการต่อวงจรของระบบ ในชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปใช้งานในกิจการ และการสาธิตระบบการสูบน้ำแบบต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เช่น 
-การใช้ปั๊มสูบน้ำ ขนาด 3 เฟส
-การใช้ปั๊มชัก
-การใช้ปั๊มแบบบาดาล
-ระบบป้องกันการลัดวงจร 
-ระบบป้องกันฟ้าผ่า
-ระบบงานสายดิน
6. บรรยายและตอบคำถาม 
-ระบบโซล่าเซลล์ในการนำไฟฟ้ามาป้อนเข้าระบบต้องทำอย่างไร
-การทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรจะเริ่มต้นอย่างไร
-ระบบสหกรณ์น้ำของชุมชนเป็นอย่างไร
-ระบบการเช่ารถเข็นแบบสูบน้ำ เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้งาน เป็นรูปแบบไหน และมีการจัดการอย่างไร
7. การเลือกมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ ให้เหมาะสมกับระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ และการเลือกใช้ปั๊มสูบน้ำ ในภาคการเกษตรกรรมที่ อบต. และเทศบาล จะนำไปทำโครงการสูบน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การใช้อุปกรณ์ PHASE INVERTER
การใช้งานระบบ HYBRID INVERTER กับระบบปั๊มน้ำเดิมที่สามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืน โดยแตกต่างจากการใช้ ATS SWITCH
( Auto transfer switch ) อย่างไร
9. รายละเอียดรูปแบบที่หน่วยงานราชการใช้ในการประมูลงานระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์กับร้านค้าผู้รับเหมา เช่น โครงการประชารัฐ ที่อบต.และเทศบาลจะได้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพกับการใช้งาน โดยสามารถลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป
10. การดูรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
-การดูแลแผงโซล่าเซลล์ 
-การดูแลแบตเตอรี่
-การดูแลระบบคอนโทรล
การแนะนำระบบพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือหลังจบการสัมมนาในรอบนี้
11. อธิบายระบบ SOLAR ROOFTOP ที่ภาครัฐให้ อบต.และเทศบาล
นำมาติดตั้งโดยสามารถทำได้โดยไม่มีขีดจำกัด เริ่มติดตั้งขนาดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป เน้นการลดค่าไฟฟ้าในหน่วยงาน
12. อธิบายระบบ SOLAR ROOFTOP นั้นประกอบด้วยวัสดุ 
และอุปกรณ์ชนิดใดบ้าง 
วิธีการคำนวณระบบการลดค่าไฟฟ้า ออกแบบระบบอย่างไร
และวิธีการหาแหล่งเงินทุน
13. สรุปข้อมูลองค์ประกอบของพลังงานแสงอาทิตย์


ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 18 ธันวาคม - 19 ธันวาคม 2560, 09.00 - 16.00 น.

3500 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://www.choktaweekoon.com/solarpump

โชคทวีคูณ เทรนนิ่ง แอนด์ ซัพพลายลิงค์สมัครลงทะเบียนออนไลน์
https://goo.gl/forms/xd14Di9ntEXGSPE22

LINE OFFICIAL : @ctk-solar
PHONE : 081 8241332 (ดร.ประวิทย์ สุดประเสริฐ)
ผู้เข้าชม : 151 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys