Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) รุ่นที่ 3
 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรให้มีทักษะด้านการนำเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการนำไปใช้ในการ ทำงานไม่ว่าจะนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา นำเสนอต่อที่ประชุม หรือแม้กระทั่งการนำเสนองานต่อ ลูกค้า ย่อมต้องใช้เทคนิคในการนำเสนอ ทั้งด้านบุคลิกภาพและเนื้อในการจัดทา Slide ให้ดึงดูดและน่าสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การนำเสนอในแต่ละครั้งสมบูรณ์แบบ

ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสาเร็จในการถ่ายทอด หรือการนำเสนองานนั้น ผู้ที่นำเสนอ จะต้องสามารถ ที่จะสื่อสาร นำเสนออย่างมืออาชีพ และให้ผู้รับฟังได้เข้าใจ ประทับใจ ด้วยเทคนิค วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติ ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการนาเสนอ

เป้าหมาย : ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะและความมั่นใจในการนำเสนอและบุคลิกภาพที่ดี

หัวข้อฝึกอบรม :
1. บทบาท, หน้าที่ของการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ
2. เทคนิคการสร้างโครงสร้างแผนการนำเสนอ (Outline Structure)
   -3 ส่วนประกอบสำคัญในการนำเสนอ
   -เทคนิคตามหลักการสากลในการสร้างการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ
3. เทคนิคและกลยุทธ์การนำเสนอ, การจูงใจ, โน้มน้าว และการสร้างบรรยากาศ
4. เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ขณะนำเสนอ 
5. บุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ
6. เคล็ดไม่ลับกับการฝึกเป็นนักพูดและนำเสนอที่ดี
7. Workshop : Roy play การเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพ

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 187 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys