Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP: Individual Development Plan)
 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งในของประสิทธิภาพและด้านการเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน การนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการไปใช้กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหารระดับสูง และการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสายอาชีพของตนโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีเป้าประสงค์ให้แผนการพัฒนารายบุคคลนั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) เป้าหมาย (Goal) และภารกิจ (Mission) ขององค์กรตามเส้นทางฝึกอบรมที่อิงสมรรถนะ (Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่รับภารกิจขับเคลื่อนองค์กรสู่

วัตถุประสงค์
• ให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP
• เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)
• สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
• สามารถการประเมินและติดตามผลความสำเร็จของบุคลากรแต่ละคน


หัวข้อฝึกอบรม
1.แนวคิดและหลักการของ Individual Development Plan : IDP 
     1.1.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร 
     1.2.ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP 
     1.3.บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP 
     1.4.ลักษณะที่ดีของ IDP
2.ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan 
     2.1.การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาการพัฒนาเป็นรายบุคคล
             - แบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 
             - การสังเกตพฤติกรรม 
             - การสัมภาษณ์แบบ ST-A-R    
      2.2.การกำหนดเนื้อหาการพัฒนาตามระดับและประเภทของ Competency การใช้เลือกเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาบุคลากร
             - การฝึกอบรม (Training) 
             - เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non-Training) 
       2.3.การประชุมและหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดแผน IDP ประจำปี ประจำไตรมาส ประจำเดือน
       2.4.การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP
3.กรณีศึกษา 
4.ข้อควรระวังในการจัดทำแผน IDP ไปใช้ พร้อมแนวทางแก้ไข 
5.ถาม ตอบ ประเด็นปัญหาต่างๆ 


อ.พรเทพ ฉันทนาวี

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560, 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

3800 บาท / ท่าน Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมล่วงหน้าพิเศษท่านละ 3,400 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution Ltd. Partnership

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 72 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys