Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
 
Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making
หลักสูตรฝึกอบรม : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้ จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลองฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจของตน

ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
ความหมายของคำว่า "ปัญหา"
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

1.การวิเคราะห์ปัญหา
- เครื่องมือการหาปัญหา
- เครื่องมือการเลือกและจัดดลำดับความสำคัญของปัญหา
- การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง ( Statement of Problem )

2.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา

3.การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- หลักการหาข้อมูลแบบ 3GEN : Genda,Genbutsu,Gennjitsu
- การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

4.การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming
- การเลือกวิธีการการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
- การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke

5.การติดตามผลและประเมินผล
- การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
- กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA 
- การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
- การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจ
- กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร

อ.สุรเจต เกิดศุข
- ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโสด้านระบบบริหารคุณภาพ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูทาเล้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 , (09:00 - 16:00 น.)

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_348.pdf?_=20171027160105

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.t
ผู้เข้าชม : 131 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys