Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
 
วัตถุประสงค์
 ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ 
 กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง

1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
     การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership
2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
     การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
     การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
     การกระจายเป้าหมายสู่ตำแหน่งงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
     การสื่อความในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
     การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
     การปรับแก้ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการพัฒนา
6. การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน


อาจารย์วัลภา วงศาโรจน์

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4736

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518

info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3096 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys