Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Training The Trainers รุ่นที่ 3 (รับเพียง 15 ท่าน)
 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรมีด้วยกันอยู่หลายวิธี แต่ถ้าหากจะกล่าวถึงวิธีที่ดีสุด คงจะต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นวิธี “การสอนแนะในงาน” เพราะการสอนแนะในงานถือเป็นการถ่ายทอดทั้งด้าน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้ที่รับการถ่ายทอดโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะถูกถ่ายทอดออกไปในรูปแบบของการทำ “การจัดฝึกอบรมในงาน หรือที่เรียกกันติดหูว่า OJT (On the Job Training” หรือ การจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training) แต่เป้าหมายของการถ่ายทอดนั้น จะไม่ประสบผลสำเร็จตรงตามความคาดหวังเลย หากว่าบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถในการทำงานที่ดีเลิศ ไม่สามารถเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้ดีตามไปด้วย และนี่คือปัญหาที่พบบ่อยครั้ง คือ ผู้จัดการ, หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบในการสอนและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ นั้น ไม่สามารถถ่ายถอดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ แนวทางต่างๆ ที่ดีเลิศให้กับผู้รับฟัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร 

ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการเป็นผู้ฝึกสอน หรือวิทยากรภายในองค์กร จึงขึ้นอยู่ที่ผู้จัดการ หัวหน้างาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เป็น Key Person ขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรภายในองค์กร จะต้องสามารถ ที่จะสื่อสาร แนะนำ ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ให้บุคลากรในองค์กรด้วยเทคนิค วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติ ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอ และพร้อมจะร่วมกันสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานขององค์กร ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างพร้อมเพรียงกันได้ 

หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความ สามารถในการเป็นผู้ฝึกสอน หรือวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer/Instructor) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความ เข้าใจ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการเป็นผู้ฝึกสอน กระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และเสริมสร้างการทำงานของบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจบทบาท หลักการต่างๆ ในการเป็นวิทยากรที่ดีและ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นผู้ฝึกสอน หรือ วิทยากรภายในองค์กร เพื่อทำให้การสอนแนะงาน (Coaching) การนำเสนองาน (Presentation) มีประสิทธิภาพ น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ฟัง และตอบสนองกับเป้าหมายที่วางเอาไว้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจูงใจ และให้ผู้รับฟังมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ภายหลังจากการรับฟังการบรรยาย

วันแรก
- ความจำเป็นและความสำคัญการมีวิทยากรภายในประจำองค์กร
- ความหมาย บทบาท หน้าที่และความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร
- เทคนิคที่จำเป็นในการสร้างแผนการจัดฝึกอบรม (Training Plan) และ การสร้างแผนการสอน (Course Outline) การเตรียมความพร้อมก่อนสอนของวิทยากร
Workshop เรื่อง การสร้าง Training Plan, Course Outline และการเตรียมความพร้อม ด้วยเทคนิคการจัดระบบความคิด
- เทคนิค,วิธีการตามหลักการของ Trainers Global Standard
- ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ (ภายใน/ ภายนอก) สำคัญอย่างไรกับการเป็นผู้ฝึกสอนหรือวิทยากรภายในองค์กร
- เทคนิคที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ฝึกสอนและวิทยากรภายในองค์กร การพูด การนำเสนอข้อมูลและวิธีการสอน การจัดทำสื่อการสอน การนำเสนอกรณีศึกษา การสาธิต การแสดงบทบาท การสร้างสถานการณ์จำลอง เกมและกิจกรรม
Workshop เรื่อง การใช้เทคนิคที่จำเป็นต่างๆ

***************************************
วันที่สอง
- เทคนิคในการจูงใจ โน้มน้าวผู้ฟัง การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม
- กลยุทธ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ และการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคที่ทำให้เป็นวิทยากรที่ดี
Workshop การเป็นผู้ฝึกสอนและวิทยากรภายใน (บรรยายจริง ในหัวข้อจำลอง ท่านล่ะ 15 นาที โดยจะต้องมีองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน) ในขณะที่บรรยาย จะมีการระดมสมอง (Brainstorming) วิเคราะห์ผู้ฝึกสอน (ผู้เข้าอบรม) และพร้อมกับนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาผู้อบรมได้จริง

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

 รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 16-17 พฤษภาคม 2561, 09.00-16.00 น.

8000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 187 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys