Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงตรรกะ (Systematic and Logical Thinking)
 
การตัดสินใจ (Decision Making) ที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก “ขาด” การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และจัดเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ (Systemic Thinking) รวมถึงการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) โดยปราศจากการคิดอย่างเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นในงาน อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดผลเสียต่อองค์กรเสมอ         ทั้งด้าน เวลา (Times) ด้านต้นทุน (Cost) ด้านกระบวนการทำงาน (Work in Process) และนี่คือความสูญเสีย (Wastes) และปัญหา (Problem) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อาจจะต้องอาศัยระบบของการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ถูกต้องครบถ้วน เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกับ ความเชี่ยวชาญ, ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากพนักงานระดับปฏิบัติงาน (Operation) หรือระดับเจ้าหน้าที่ (Officer) หรือแม้กระทั่งระดับผู้บริหาร (Management) สามารถวิเคราะห์และจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วละก็! ข้อมูลดังกล่าวย่อมเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้บังคับบัญชาระดับต่อไปของหน่วยงาน เพื่อจะนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจหรือวางกลยุทธ์ได้ และนอกจากนั้น หากพนักงานมีความสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พวกเขายังจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย และแน่นอนว่าองค์กรย่อมสามารถลดความสูญเสียและลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากการคิดและตัดสินใจในเบื้องต้นของพนักงาน
เพราะพวกเขาจะมีกระบวนการคิดได้อย่างครอบคลุมและเป็นขั้นตอน เข้าใจ “เหตุ” และ “ผล” รวมถึงสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ได้ดีอีกด้วย ฉะนั้น องค์กรที่มีพนักงานที่มีกระบวนการคิดในด้านการ “คิดเชิงตรรกะ” ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และที่สำคัญลดความสูญเสียจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาเรื่องระบบความคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน แนวคิด และสามารถนำ เทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
 ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการเชิงตรรกะนำไปจัดการกับปัญหา หรือนำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ผู้ผ่านการอบรมมีทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาจากรากเหง้าของปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
 ผู้ผ่านการอบรม เข้าใจหลักในการคิดเชิงตรรกะและวิเคราะห์ อย่างมีระบบ เข้าใจบทบาทในการกลั่นกรองข้อมูลที่ดี หรือการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า (Root Cause) ก่อนส่งข้อมูลต่อไปยังผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้า

- แนวคิดและทฤษฎีการ “คิดเชิงระบบ” และการ “คิดเชิงตรรกะ”
- ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงตรรกะ
- การสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงตรรกะ
- พื้นฐานการคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์และคิดเชิงตรรกะ
- เรียนรู้ Logic Tools
- Workshop : การฝึกคิดและวิเคราะห์ด้วย Logic Tools
- การบริหารจัดการข้อมูลด้วยการคิดระบบและการคิดเชิงตรรกะ
- เทคนิคการกระตุ้นการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงตรรกะ
- หลุมพรางการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงตรรกะ
- การสร้างนิสัยและพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิดเชิงระบบและนักคิดเชิงตรรกะ

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561, 09.00-16.00 น.

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 207 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys