Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
** อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 **
 
เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งใหญ่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
นอกจากนั้นยังมีการออกกฎหมายมาตรการทางภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในหลายเรื่อง ทั้งนี้ ในแต่ละเรื่องก็มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จำเป็นจะต้องเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้กิจการสามารถปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องและประหยัดเม็ดเงินภาษีที่ต้องชำระได้ในท้ายที่สุด


วัตถุประสงค์ของการอบรม
• เรียนรู้การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี2560
• เรียนรู้และเข้าใจในเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับปี 2560


• ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
• อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ปปง.
• มาตรการทางภาษีอากรในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
• มาตรการทางภาษีอากรในการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากการจ้างผู้สูงอายุทำงาน
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของ SMEs ที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกิจการเงินร่วมลงทุน
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการส่งเสริมการดำเนินกิจการของ SMEs
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการเปลี่ยนสถานะกิจการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
• มาตรการทางภาษีอากรในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม
• เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและค่าปรับอาญาที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้าม
• การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• การเลือกแยกคำนวณเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน
• Update โครงการ National e-Payment (กำหนดเวลา หลักการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการบัญชี ภาษี และการเงินของบริษัท
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

23 มกราคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.vworksmart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540030230

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

V Work Smart Company Limited | บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัครพร้อมกัน 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน
✔ หรือลดทันที 10% สำหรับการสมัคร 3 ท่านขึ้นไป

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

__________________________

หลักสูตรอบรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ:
• สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” (18 ตุลาคม 2560)
• เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่เป็นเลิศ (19 ตุลาคม 2560)
• การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบ 360 องศาอย่างประสบผลสำเร็จ (7 พฤศจิกายน 2560)
• ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (7 พฤศจิกายน 2560)
• การสร้างสรรค์บริการสู่ความเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า (22 พฤศจิกายน 2560)
• แกะกลยุทธ์การทำการตลาดผ่าน Facebook ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มช่องทางขายด้วย Line@ (24 พฤศจิกายน 2560)
• กลยุทธ์การวางแผนและการควบคุมการผลิต (24 พฤศจิกายน 2560)
• เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ (7 ธันวาคม 2560)
• การจัดทำแผนการส่งเสริมการขายที่ได้ชัยชนะ (7 ธันวาคม 2560)
• อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560 (23 มกราคม 2561)
• กลยุทธ์การตลาด 4.0 และการปรับตัวขององค์กรในยุคการตลาด 4.0 (23 มกราคม 2561)
• การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (20 กุมภาพันธ์ 2561)

__________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

ผู้เข้าชม : 75 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys