Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการวางระบบโครงสร้างเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ
 
การมีระบบการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่เหมาะสมกับองค์กร เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร และยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ การดูแล รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ผลักดันให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ 


กลยุทธ์การสร้างความเป็นธรรมในการกำหนดค่าจ้าง
        -เทคนิคในการตรวจสอบ, ประเมินค่าและการวิเคราะห์งาน (JA/JD/JS/JE)
เทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน 
        (Create and Improve Salary structure)
        - การตรวจเช็คโครงสร้างเดิมและหาจุดปรับปรุง
        - วิเคราะห์และเทียบเคียงอัตราตลาด, สร้างความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์การวางระบบบริหารค่าตอบแทน เช่น กำหนดค่าจ้างใหม่
      /การปรับเงินเดือน /การวางระบบ/แผนผลตอบแทนและสวัสดิการ
Workshop : ฝึกการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นและพร้อมใช้งาน
Discussion : เทคนิคการขึ้นเงิน,จ่ายโบนัสประจำปี           


อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 23-24 สิงหาคม 2561, 09.00-16.00 น.

12000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 345 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys