Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ผู้นำยุคใหม่กับการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2
 
การขับเคลื่อนองค์กรและการสร้างศักยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมหรืออยู่เหนือคู่แข่งทางธุรกิจนั้น  จะต้องอาศัยความสามารถ (Competency) ทักษะ (skills) ความรู้ (Knowledge) ของผู้บริหารระดับต่างๆ ที่จะเป็นผู้นำ (Leader) ในการขับเคลื่อนงานหรือองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งหากผู้บริหารในระดับต่างๆ ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของการบริหารงาน ในด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ในการกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ และเป้าหมาย รวมไปถึงระบบ แบบแผน การดำเนินงาน ที่ดี และด้านภาวะผู้นำ (Leadership) ในการสร้างทีม (Teamwork) การจูงใจ (Motive) การสื่อสาร (Communication) การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) ในการให้คำแนะนำและการเป็นโค้ชสอนงาน (Coaching) รวมถึงการสร้างพฤติกรรม (Behavior) การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) ทั้งต่อทีมงานและตัวเอง หากผู้บริหารระดับต่างๆ ขาดความสามารถในหัวข้อเหล่านี้ ย่อมจะส่งผลให้องค์กรไม่สามารถที่จะก้้าวไปสู่ระดับผลปฏิบัติงานที่ดีเลิศได้
ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของนักบริหารงานในองค์กรมืออาชีพ (Professional of Organization Management) และสามารถบริหารงานทีมงาน ถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แผนเชิงกลยุทธ์  เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรได้ เช่น การจัดการในองค์กร (Organization Management), การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision), การกำหนดพันธกิจ (Mission), การกำหนดเป้าหมาย (Performance Goal), การกำหนดตัวชีวัด (Key performance indicator/ KPIs) และการสร้างระบบการทำงาน (Work system)
2. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้นำ (Leader) ในการสร้างทีมงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้กับองค์กรได้และสร้างแรงจูงใจ (Motivation) สร้างทักษะ (Skills) ความสามารถในการทำงานของทีมงานได้
3. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) ให้กับผู้เข้าอบรม และองค์กรให้ดีขึ้น
4. กระตุ้นพนักงานให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ และมีความสุขในการค้นพบสิ่งต่างๆ
5. สร้างบรรยายกาศการทำงานที่เป็นมิตร กลมเกลียวและตื่นเต้นหัวใจ

1. ผู้นำยุคใหม่สร้างได้
-บทบาทหน้าที่ของผู้นำ และภาวะผู้นำของผู้นำ 
-ความท้าทายของผู้นำในวันนี้
-เปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้นำยุคใหม่ผ่านความเชื่อมั่น (Trust)
-การสร้างทีมงาน (Team building)
-การจูงใจ (Motivation) 
-การทำงานเป็นทีม (Team Work)
-การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
2. เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
-หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
-การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision), การกำหนดพันธกิจ (Mission)
-การกำหนดเป้าหมาย (Performance Goal)Vs การบริหารโดยวัตถุสงค์ (Management by Objective-MBO)
-การกำหนดตัวชี้วัด (Key performance indicator/ KPIs)
-การสร้างระบบการทำงาน (Work system)
Workshop ระดมสมอง (Brain storming) วางแผนกลยุทธ์องค์กร
กำหนดกลยุทธ์, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าหมาย,MBO/KPIs ของแผนก

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น.

5000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 187 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys