Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Workshop : การสร้างระบบพัฒนาสายอาชีพ (Career Path Development System) 2 วัน
 
อีกหนึ่งปัจจัยในการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะ “พนักงานกลุ่มที่มีความสามารถระดับ ดี-ดีเลิศ” อันเนื่องมาจากโครงสร้างบริษัท “ไม่มีเส้นทางให้เติบโต” และพนักงานส่วนใหญ่มองไม่เห็นอนาคตหากทำงานกับบริษัทต่อไป 

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางการสร้างระบบสายอาชีพ (Career Path) ในองค์กร และเชื่อมโยงเข้ากับ Training Road Map, IDP หรือ Performance Management (Competency) ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหากองค์กรสามารถสร้างระบบดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ คงจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะนำไป “บริหารความก้าวหน้า (Career Management) และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน การรักษาคนให้อยู่กับองค์กร อย่างยั่งยื่นต่อไป 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ทราบถึง Career Management (การจัดการสายอาชีพ) โดยภาพรวมทั้งหมด
2. เพื่อสามารถที่จะสร้างระบบ Career Path และพัฒนาระบบในองค์กรได้และ "ใช้งานได้จริง" 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. บุคคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ Career Management (การจัดการสายอาชีพ) โดยภาพรวมเช่น Career Development (การพัฒนาสายอาชีพ), Career Path (เส้นทางความก้าวหน้า)
2. บุคลากรได้รับความรู้ตามหลักวิชาการและมีทักษะภาคปฏิบัติในแนวทางเรื่อง Individual Training and Development Plan (แผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล)
3. องค์การมีแผนรองรับบุคลากร ที่จะลาออกหรือเกษียณอายุเมื่อครบกำหนดและคัดเลือกบุคลากรขึ้นมาทดแทนได้ทันการณ์ Succession Plan (แผนทดแทนตำแหน่ง)

SESSION 1 : Career Path Discussion 
• ความเข้าใจเรื่องการวางแผนอาชีพ
• แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ
• กลยุทธ์และกิจกรรมในการบริหารจัดการงานอาชีพของพนักงาน
Workshop : ความเข้าใจในเรื่อง Career Path (กรณีศึกษาจริงในองค์กร)

SESSION 2 : Career Path Development Design 
• การออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Path) และตารางความก้าวหน้า (Career Matrix)
• การวางแผนอาชีพ (Career Planning) ให้สอดคล้องกับการแผนการพัฒนาอาชีพ (Development Plan), แผนฝึกอบรม (Training Road Map) และ แผนกการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)
• การบริหารอาชีพ (Career Management)
Workshop : การจัดทำออกแบบ Career Path ด้วย Career Development Template

SESSION 3 : Career Path Development Design 
• การเชื่อมโยงระบบ Competency-based Performance กับแผนงานพัฒนาอาชีพ
• การเชื่อมโยงสายทางก้าวหน้าในอาชีพกับการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
• แผนฝึกอบรม (Training Road Map)
• แผนกการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)
Workshop : การเชื่อมโยงแผน Career Path กับแผนต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นระบบในการพัฒนาอย่างครบวงจร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561, 09.00-16.00 น.

12000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/nqL2ZAHqHKt8Ea8a2

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1
ผู้เข้าชม : 358 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys