Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การออกแบบตัวชี้วัดผลงาน SMART KPIs
 
KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่  เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป และสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กรได้  ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจ และถ้าสามารถนำ KPI ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมาก  แต่ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่องค์กรมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการนำระบบ KPI มาใช้งานก็คือ  การตั้ง KPI ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างในองค์กร 

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ทราบถึงเทคนิคในการกำหนด “ตัวชี้วัดความสำเร็จ” ของผลงาน หรือ Key Performance Indicator (KPI) ที่องค์กรคาดหวัง และแนวทางการนำ KPI ในงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังได้ในที่สุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1)  เพื่อให้เข้าใจหลักการและความจำเป็นในการใช้ ดัชนีชี้วัด
2)  เพื่อเข้าใจขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาดัชนีชี้วัด
3)  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด KPIs ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองได้
4)  เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อสร้างดัชนีชี้วัด
5)  เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ KPI  มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

หัวข้อการอบรม 
Ø  แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่
·  หลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร
·  การวางแผนและบริหารแผนกลยุทธ์
·  เครื่องมือและการวัดผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
Ø  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกัน
·  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
·  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis และ Five Force Model
·  การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
·  แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน
·  แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
Ø  จากกลยุทธ์สู่ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน
·  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน
·  ความหมายและความสำคัญของ Objective, Balanced Scorecard หรือ Score Card อื่น ๆ
·  การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
·  การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานด้วยแผนที่กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
·  การเชื่อมโยงและกระจายกลยุทธ์สู่ฝ่ายงานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน
Workshop  :  ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และ ระดับฝ่ายงาน
Workshop  : ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

วันที่ 2
Ø  แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs 
·  การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน/องค์กร
·  ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
·  ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
·  เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน
·  กระบวนการออกแบบและการกำหนด KPI
Ø  การจัดทำ KPI ที่มาจากแผนธุรกิจและองค์กร สู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
Ø  กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ
Ø  แนะนำดัชนีชี้วัด  KPIs ที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ประโยชน์ และการนำไปใช้งาน
Ø  ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาจากการใช้ KPI
Ø  การนำ KPI ไปเยื่องโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
·  ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
·  การกำหนดระดับความสำคัญของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล
·  การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI ของหน่วยงานและรายบุคคล
·  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI
Workshop : การออกแบบและกำหนด KPI ระดับฝ่ายงาน
Workshop : การวิเคราะห์และออกแบบ KPI จากงานตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ หรือการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
 
ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560, 09.00-16.00 น.

7800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147490286&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 225 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys