Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 29 (Marketting Strategy)
 
การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง  ย่อมต้องพึ่งพาแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และแผนงานทางการตลาดอันโดดเด่นเหล่านี้ในแนวคิดการตลาดสมัยใหม่จะนำมาสู่  ” สิ่งที่เรียกว่าการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Marketing Management) ” ซึ่งนักการตลาดโดยทั่วไปมักเรียนรู้ถึงเครื่องมือทางการตลาด
ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการตลาด การบริหารลูกค้าหรือการทำการตลาดอยู่แล้ว แต่การเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้นั้นเราหมายถึง นักการตลาดที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง เพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ด้านยุทธศาสตร์  (Marketing Strategy) ใหม่ ๆ  อันพร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่ภายในของลูกค้า (Customer Insight) และ สามารถกำหนดขั้นตอนการทำตลาดได้อย่างมีแผนงานสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
     คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย  (SMAT)  จัดการอบรมหลักสูตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด(Marketing Strategy  &  Planning)เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการตลาดสมัยใหม่ และเข้าใจผู้บริโภคแบบเจาะลึกเพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาสตร์ ทางการตลาดแก่ธุรกิจตน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้อย่างดี เรียนรู้การวางแผนทางการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำการเขียนและการนำเสนอแผนการตลาดไปปฏิบัติใช้ในองค์กรต่อไป
เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) : 


โครงสร้างหลักสูตร
1. Marketing Strategy   ยุทธศาสตร์การตลาด  6 ชั่วโมง
2. Consumer Insight เจาะลึกผู้บริโภค   3  ชั่วโมง
3. Marketing At Work การตลาดภาคปฏิบัติ   3  ชั่วโมง   
4. Brand Building Strategy & Management   
ยุทธศาสตร์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ 6  ชั่วโมง
5. Digital Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การตลาดดิจิตอล  6  ชั่วโมง
6. Workshop: Marketing Plan การเขียนและนำเสนอแผนการตลาด  6  ชั่วโมง
7. Behavioral Economics for Marketing เศรษฐศาสตร์การตลาด 3 ชม.

วิทยากร : 
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา
    ผู้อำนวยการ สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
 อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4) อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
5) อ.อาทิตย์  เห็นสุข
   อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
6) อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวนิช
    ผู้อำนวยการ นิวมีเดียและอีคอมเมิร์ส 
    บริษัท เอ.อาร์ อิมฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัด

โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

24 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/jzxj9n

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-559-3638 , 02-218-6237
email : cu_learn@yahoo..com
ผู้เข้าชม : 265 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys