Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
 
Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement
หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนั้น นอกจากเรื่องคนแล้ว เรื่องกระบวนการทำงานและระบบงานนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด หากองค์กรใดมองหาความสำเร็จในเรื่องประสิทธิภาพงาน การลดความสูญเสียที่เป็นปัญหาอันไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา องค์กรนั้นก็จำเป็นจะต้องมีระบบงานและกระบวนการทำงานที่ดี และเปี่ยมคุณค่า การสร้าง Process Mapping จะมีส่วนช่วยอย่างมากในเป้าหมายที่กล่าวมา และในหลักสูตรนี้ก็จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการกระบวนการและการดำเนินการ
2. เรียนรู้ที่จะสร้าง Process Mapping และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ

- ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ Process Definition and Process Mapping แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ
- การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream
- การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification and Waste Elimination
- การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด(Constrain) ของระบบและการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร Flow & Process Improvement and Constrain Reduction
- การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ Single Minute Exchange of Customer (SMEC)
- Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกระดับในสายงานต่างๆและผู้ที่สนใจศึกษา

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 , 09:00 - 16:00 น.

5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_315.pdf?_=20170615144859

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 269 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys