Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Coaching Technique
 
    การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างการสอนงาน อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
    ดังนั้นการสอนงานที่ดีจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ความรู้และทักษะในการสอนงาน(Coaching) เป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมีรวมไปถึงการวางแผนการสอนให้กับลูกน้อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้และสร้างทักษะในการสอนงานที่ถูกต้องและเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถจัดทำแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาได้
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

รูปแบบการสัมมนา
- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
- กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
- Work Shop
- กรณีศึกษา
- สื่อมัลติมีเดีย Audio & Visual


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
1. การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการเป็นCoach และให้คำชี้แนะ
- การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
- การยอมรับความแตกต่างของลูกน้องแต่ละ Style
- กรณีศึกษา :การโค้ช(การสอนแนะ) แบบ Proactive และแบบ Reactive

2. หลักการการสอนงาน (Coaching) และให้คำชี้แนะที่ดี
- บทบาทหน้าที่ของการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี
- คุณสมบัติการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี
- การสร้างความไว้วางใจ กับความจำเป็นของการเป็น Coach
- การเลือกรูปแบบ การ Coach ให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละ Style

3. Coaching Skill
- การโค้ช คืออะไร
- โค้ชเพื่ออะไร
- โค้ชอย่างไร

4. กระบวนการโค้ช
- อ่านลูกทีมให้ขาด
- ตั้งหลักที่งาน
- แนวทาง “การโค้ช(การสอนแนะ)” พนักงานในแต่ละStyle
- กรณีศึกษาในการ Coach และให้คำชี้แนะที่ดี

5. ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสพความสำเร็จ
- สร้างความไว้วางใจ
- ตอกย้ำสิ่งที่ดี
- เมื่อเกิดการผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง
- วิธีการชมเชยและการตอบสนอง


วิทยากร อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ
ประสบการณ์การทำงาน
- วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
- หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ กรุ๊ป (1993)
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้กลาส
- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัลรีเทล คอปอเรชั่น)

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท, 09.00 - 16.00

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdtrainingplus.com/detail.php?id=140

The Training Center

The Training Center

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท/ท่าน
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเหลือเพียง 3,600 บาท/ท่าน
สำรองที่นั่งได้ที่ 094 5495009 
ยินดีบริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรของท่านครับ
ดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.hrdtrainingplus.com

สำรองที่นั่งที่...
โทรศัพท์. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: sales@hrdtrainingplus.com
ผู้เข้าชม : 277 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys